Кафедра мовних та гуманітарних дисциплін (МГД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Theoretical background to metamodernism as the new form of modern culture
  (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2022) Gaiduk, N. A.; Tarapatov, M. M.; Гайдук, Н. А.; Тарапатов, М. М.
  The purpose of the article is concerned with the systematization and generalization of the previous knowledge and theoretical achievements in the field of metamodernism as a cultural phenomenon of the 21st century. The interaction of metamodernism with such cultural trends as modernism, postmodernism, and post-postmodernism is determined. The general postulates manifesting the emergence of the new philosophical, aesthetical and cultural trend is defined. After the majority of scholars of postmodernism had emphasized its decline, it became imperative to coin a new terminological name for it to precisely describe the new order in art. Thus, the term “metamodernism” became widely spread as the name of the form of modern culture that had followed the postmodern and therefore needs detailed study and description, which constitutes the vitality of the research. This article aims to research the functions and the assignments as well as to analyze the constituents of metamodernism and the functioning specificity thereof.
 • Документ
  Формально-структурні характеристики англомовної термінології сфери готельного бізнесу
  (Хмельницький національний університет, 2021) Пефтієва, О. Ф.; Алексєєнко, М. В.; Тарапатов, М. М.; Peftieva, O. F.; Alieksieienko, M. V.; Tarapatov, M. M.
  Стаття присвячена аналізу структурних характеристик англомовної готельної термінологія, яка розглядається як складова туристичної терміносистеми сучасної англійської мови. Розглядаються основні структурні характеристики досліджуваних одиниць, визначаються моделі та особливості їх формальної організації, пропонується кількісний аналіз частотності представленості моделей в термінології готельного бізнесу.
 • Документ
  Когнітивне конструювання прийменникової каузативності в новогрецькій мові
  (Міжнародний гуманітарний університет, 2021) Хоровець, В. Є.; Канна, В. Ю.; Тарапатов, М. М.; Khorovets, V. Ye.; Kanna, V. Yu.; Tarapatov, M. M.
  У розвідці досліджено особливості процесів і механізмів когнітивного конструювання прийменникової каузативності в новогрецькій мові. Типологію ситуацій зі значенням причини становлять 5 типів: 1) екзистенційний тип (буття), 2) акціональний тип (дія, подія, явище), 3) статальний тип (стан), 4) реляційний тип (відношення), 5) характеризаційний тип (ознака, властивість, якість, кількість). У різних мовах незалежно від їхньої морфологічної будови синтаксичні конструкції, смислова структура яких містить логічну пропозицію каузальності (X є причина Y), називають каузальними конструкціями. Каузальна семантика може бути виражена різними каузальними конструкціями, які є способом вираження причинно-наслідкових зв’язків. Тим часом засобами вираження причинно-наслідкових відношень є їх маркери у структурі каузальних конструкцій, до яких належать з-поміж решти – прийменники. З когнітивного погляду прийменники – це орієнтири, які маркують певні точки простору або його зони у вибраній системі координат. У цій розвідці проаналізовано особливості компонентного складу всіх п’яти типів каузативних ситуацій у новогрецькій мові; ідентифіковано обов’язкові компоненти каузативних ситуацій: для екзистенційної: 1) суб’єкт ситуації; 2) предикат існування, виникнення або припинення існування; 3) причинний чинник (внутрішній або зовнішній); для акціональної: 1) агенс; 2) дія (відсутність дії) агенса чи подія; 3) причина (внутрішня або зовнішня); для статальної: 1) агенс; 2) стан (емоційно-психічний, фізичний або фізіологічний); 3) причина (внутрішня або зовнішня); для реляційної: 1) агенс; 2) відношення між учасниками ситуації; 3) причинний чинник; для характеризаційної: 1) агенс (людина, предмет, явище); 2) суб’єктивні та об’єктивні ознаки та властивості агенса (поведінкові, суспільні), а також об’єктивні ознаки, властивості предметів, явищ та фізичного середовища; 3) причина (внутрішня або зовнішня). Найчисленнішою виявилася група акціональної каузативності, що об’єднує дії агенса та події, архісемою семантичної структури якої є субкатегоріальна ознака «акціональність», інтегральними семами є інваріантні ознаки вияву прийменникової акціональності, а саме дії, процеси, між якими встановлюються причинно-наслідкові відношення.
 • Документ
  Теоретичні засади та методика дослідження релігійно-екстремістських текстів: комунікативно-дискурсивний підхід
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020) Смирнова, М. С.; Панова, Я. Є.; Тарапатов, М. М.; Smyrnova, M. S.; Tarapatov, M. M.; Panova, Ya. Ye.
  У статті розглядається поняття релігійно-екстремістського дискурсу, лінгвопрагматичні характеристики маніпулятивного впливу в екстремістсько-релігійних текстах, описано структуру досліджень такого типу текстів, методологію й перспективні напрями. Зокрема, запропоновано розглянути екстремістсько-релігійні тексти XXI ст. на предмет мовних і мовленнєвих особливостей вербалізації маніпулятивних стратегій і тактик на матеріалі далеко- та близькоспоріднених мов, а саме сучасних германських, романських, слов’янських і новогрецької мов. Аналіз досліджуваних текстів у їх компаративному аспекті передбачає виокремлення маніпулятивних прийомів впливу на ідеологічне світобачення реципієнта для запобігання загрозі інформаційної пропаганди, закликів до скоєння терористичних актів і подібних руйнівних для соціуму явищ. Крім того, перспективним вбачаємо розроблення для лінгвокриміналістів методичних рекомендацій щодо виявлення ознак збудження політичної ненависті та релігійної ворожнечі в лінгвістичній експертизі.
 • Документ
  Особливості перекладу медичної термінології
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019) Шепітько, С. В.; Тарапатов, М. М.
  У статті проаналізовано особливості лінгвістичного функціонування медичної термінології та перекладацьких трансформацій, що було застосовано для відтворення українською мовою відео- та аудіо ряду серіалу «Доктор Хаус». Зокрема, увагу зосереджено на вивченні тематичного складу, класифікації спеціальної лексики та основних типів перекладацьких трансформацій. Автори досліджують найбільш продуктивні шляхи перекладу медичної термінології з англійської мови українською. У результаті засвідчено превалювання лексичних трансформацій. Найчастотнішими прийомами перекладу медичної спеціальної лексики є калькування, транслітерація і транскрипція. Тому постулюється ідея про те, що вони дозволяють зберегти інтернаціональність медичної термінології.