Дослідження причин виникнення проривів корки металу під кристалізатором при безперервному розливанні сталі і розробка рекомендацій щодо зниження аварійних ситуацій

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-17
Автори
Саницький, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі за вітчизняними і закордонними літературними джерелами було розглянуто механізм утворення проривів металу під кристалізатором МБЛЗ та сучасні методи їх завчасного виявлення і попередження. Зокрема велику увагу приділено використанню нейромереж, здатних до самонавчання, які швидко і точно визначають ризики утворення проривів. В другому розділі проведено аналіз причин проривів металу під кристалізатором семиструмкової сортової МБЛЗ ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Визначено технологічні параметри, які апріорі мають значний вплив на утворення проривів і за результатами дисперсійного аналізу встановлені фактори, що мають статистично значущий вплив на їх утворення. У третьому розділі розглянуто основні шкідливі і небезпечні фактори у відділенні МБЛЗ ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», питання пожежної безпеки, запропоновано заходи з поліпшення умов праці, охарактеризовано питання впливу на довкілля. У четвертому розділі проведено аналіз впливу рекомендацій до технології розливання сталі марки 3СП на семиструмковій сортовій МБЛЗ. Проведений аналіз показав, що зміни у технології розливання сталі марки 3СП дозволяють підвищити серійність розливки та за рахунок усунення втрат металу при аваріях збільшити вихід придатної сталі. Завдяки цьому збільшується продуктивність МБЛЗ та досягається економічний ефект.
In the first chapter, based on domestic and foreign literary sources, the mechanism of formation of metal break-outs under the CCM mold and modern methods of their early detection and prevention were considered. In particular, much attention was paid to the use of neural networks capable of self-learning, which quickly and accurately determine the risks of the formation of break-outs. In the second chapter, an analysis of the causes of metal break-outs under the crystallizer of the seven-strand CCM of PJSC “KAMET-STEEL” was carried out. The technological parameters, which a priori have a significant influence on the formation of breakouts, have been determined, and the factors that have a statistically significant influence on their formation have been established based on the results of dispersion analysis. In the third chapter, the main harmful and dangerous factors in the CCM department of PJSC "KAMET-STEEL", the issue of fire safety, measures to improve working conditions were proposed, and the issue of the impact on the environment was characterized. In the fourth chapter, an analysis of the impact of the recommendations on the technology of casting 3SP steel at a seven- strand CCM was carried out. The conducted analysis showed that changes in the casting technology of 3SP steel make it possible to increase the serial number of casting and, due to the elimination of metal losses during accidents, to increase the yield of steel. Thanks to this, the productivity of the CCM increases and an economic effect can be achieved.
Опис
Ключові слова
безперервне розливання сталі , прориви металу під кристалізатором , дисперсійний аналіз , continuous casting of steel , metal breakouts under the mold , dispersion analysis
Бібліографічний опис
Саницький В. Дослідження причин виникнення проривів корки металу під кристалізатором при безперервному розливанні сталі і розробка рекомендацій щодо зниження аварійних ситуацій : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.