Визначення впливу параметрів киснево-конвертерної плавки на процес розкислення і легування сталі з метою підвищення ступеня застосування феросплавів

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-15
Автори
Харчук, Ф.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі розглянуто методи розкислення і легування сталі, що використовуються на вітчизняних і закордонних металургійних підприємствах. Здійснено огляд та оцінку ефективності діючих та перспективних методів розкислення і легування сталі. У другому розділі розглянуто технологію розкислення і легування сталі в умовах ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», яка включає 2 етапи: розкислення сталі на випуску з конвертера в ківш та при позапічній обробці на установці ківш-піч. З масиву даних паспортів плавок підготовлено вибірку з значущими для ефективності розкислення сталі параметрами виплавки сталі в конвертері та позапічної обробки. Для оцінки відповідності поточних параметрів технології нормам ТІ побудовано гістограми частотного розподілу параметрів конвертерного процесу та показників позапічної обробки сталі. За виробничими даними проаналізовано вплив параметрів конвертерної плавки та позапічної обробки сталі на ступінь засвоєння феросплавів. Запропоновані заходи для підвищення ступеня засвоєння феросплавів. У третьому розділі розглянуто основні шкідливі фактори і небезпечності при виконанні робіт, заходи техніки безпеки, пожежної профілактики, екологічної безпеки для конверторного цеху. У четвертому розділі визначено економічний ефект від збільшення ступеня засвоєння феросплавів, який полягає у зменшенні витрати кисню, рідкого чавуну та відсікання шлаку на всіх плавках.
In the first chapter, the methods of deoxidation and alloying of steel, which are used at domestic and foreign metallurgical enterprises, are considered. A review and evaluation of the effectiveness of existing and promising methods of steel deoxidation and alloying was carried out. In the second section, the technology of deoxidization and alloying of steel in the conditions of PJSC "KAMET-STEEL" is considered, which includes 2 stages: deoxidization of steel while tapping from the vessel into the ladle and during out-of-furnace processing at the ladle-furnace. A sample was prepared from the data set of smelts passports with the parameters of steel smelting in the BOF and out-of-furnace processing that are significant for the efficiency of steel deoxidation. Histograms of the frequency distribution of the parameters of the LD-process and indicators of out-of-furnace processing of steel were constructed to assess the compliance of current technology parameters with TI standards. According to production data, the influence of parameters of BOF smelting and out-of-furnace processing of steel on the degree of assimilation of ferroalloys was analyzed. The measures to increase the degree of assimilation of ferroalloys were proposed. In the third section, the main harmful factors and hazards during the performance of work, safety measures, fire prevention, and environmental safety for the BOF workshop were considered. In the fourth chapter, the economic effect of increasing the degree of assimilation of ferroalloys was estimated, which consists in reducing the consumption of oxygen, steelmaking iron and cutting off slag after all smelts.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , феросплав , розкислення сталі , ступінь засвоєння , basic oxygen furnace , ferroalloy , deoxidation of steel , degree of assimilation
Бібліографічний опис
Харчук Ф. Визначення впливу параметрів киснево-конвертерної плавки на процес розкислення і легування сталі з метою підвищення ступеня застосування феросплавів : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.