Модернізація процесу завантаження бункерів гірничою масою з використанням автостел

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Рибницький, М.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження даного дипломного проекту є транспортування та завантаження подрібненої руди у бункери на гірничо-видобувних підприємствах. Предметом дослідження, є конвеєрний транспорт в цілому та один з його підвидів, а саме конвеєрний транспорт з розвантажувальним візком (автостелою). Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження подрібненої рудної маси у бункери для подальшої її збагачення в умовах рудо-збагачувальної фабрики. Методи дослідження. Порівняльний аналіз видів конвеєрного транспорту. Метод прогнозування для оптимізації режимів роботи конвеєру з розвантажувальним візком. У першому розділі проаналізовані існуючі види транспортних систем та проведений окремий аналіз приймальних бункерів. У другом розділі були проведені дослідження видів конвеєрного транспорту, його конструкція, умови використання перевантажувальних пристроїв та існуючі види показників рівня завантаженості. Наприкінці розділу також було досліджено один із прикладів використання конвеєрного транспорту, в умовах одного із підприємств. Розглянуті режими роботи, та трудомісткість деяких супутніх процесів. У третьому розділі були запропоновані рішення для покращення та модернізації процесів вимірювання рівня подрібненої руди у бункерах та удосконалення самого конвеєрного транспорту та автостели. Запропонований монтаж автономного пристрою для вимірювання рівня подрібненої руди у бункерах та модернізація самого конвеєрного транспорту шляхом встановлення на основний привід та привід автостели частотного перетворювача. У четвертому розділі виконані розрахунки економічної ефективності. Приблизна економічна ефективність після проведення модернізації всього процесу завантаження бункерів може скласти ≈32,3 тис.$ для одного такого конвеєру.
The object of study of this diploma project is the transportation and loading of crushed ore into bunkers at mining enterprises. The subject of the study is conveyor transport in general and one of its subspecies, namely conveyor transport with an unloading trolley (autosteel). Purpose and objectives. The aim of the work is to modernise the process of loading crushed ore mass into hoppers for its further beneficiation in an ore processing plant. Research methods. Comparative analysis of types of conveyor transport. A forecasting method for optimising the operating modes of a conveyor with an unloading trolley. The first section analyses the existing types of transport systems and conducts a separate analysis of receiving hoppers. In the second section, the types of conveyor transport, its design, the conditions for using reloading devices, and the existing types of load level indicators were studied. At the end of the section, one of the examples of the use of conveyor transport in the conditions of one of the enterprises was also investigated. The modes of operation and labour intensity of some related processes are considered. In the third section, solutions were proposed to improve and modernise the processes of measuring the level of crushed ore in bins and to improve the conveyor transport and the road rack. The authors propose the installation of an autonomous device for measuring the level of crushed ore in bins and the modernisation of the conveyor transport itself by installing a frequency converter on the main drive and the drive of the road rack. In the fourth section, we calculate the economic efficiency. The approximate economic efficiency after upgrading the entire process of loading bins can be ≈32.3 thousand USD for one such conveyor.
Опис
Ключові слова
конвеєр , автостела , розвантажувальний візок , радарний рівнемір , частотний перетворювач , conveyor , auto conveyor , unloading trolley , radar level sensor , frequency converter
Бібліографічний опис
Рибницький М. Модернізація процесу завантаження бункерів гірничою масою з використанням автостел : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с.