АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Нікулін, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є автоматизація технологічних процесів здрібнювання та збагачення руд на гірничо-збагачувальних комбінатах. У першому розділі проаналізована предметна область автоматизації рудозбагачувальної фабрики. Розглянуті наявні системи автоматизації, проаналізовані варіанти постановки задач автоматизації та визначений оптимальний напрямок автоматизації. Сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначені задачі управління об’єктом, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтовано вибір структури автоматизованої системи управління та технічних засобів для всіх рівнів автоматизації, наведено опис взаємозв’язку функціональних задач АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів автоматизації для визначених технологічних параметрів, спроектовано САР; розроблено програмне забезпечення контролера SIEMENS для систем регулювання технологічними параметрами секції рудозбагачувальної фабрики з використанням програмного продукту TIA PORTAL. На підставі даних, що характеризують технологічний процес, змодельовано систему нейро-нечіткого управління технологічним процесом. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності запропонованої системи автоматизації.
The research object is the automated technological process control system of the ore beneficiation plant section. The subject of the research is the automation of technological processes of crushing and ore enrichment at mining and beneficiation plants. In the first chapter, the subject area of ore beneficiation plant automation has been analyzed. Existing automation systems have been considered, various options for setting automation tasks have been analyzed, and the optimal direction of automation has been determined. An unresolved part of the problem has been formulated, which is planned to be investigated and addressed within the scope of the qualification work. The second chapter has conducted an analysis of the technological process as the object of automation. Control tasks for the object, tasks of automatic control, and regulation of corresponding technological parameters have been defined. The choice of the structure of the automated control system and technical means for all levels of automation has been justified, and a description of the interrelation of functional tasks of the SCADA of the ore beneficiation plant section has been provided. In the third chapter, the choice of technical means for automation has been justified based on the determined technological parameters. A control and regulation system has been designed. Software has been developed for the SIEMENS controller to regulate technological parameters of the ore beneficiation plant section using the TIA PORTAL software. Based on data characterizing the technological process, a neuro-fuzzy control system for the technological process has been modeled. In the fourth chapter, the economic efficiency of the proposed automation system is calculated.
Опис
Ключові слова
АСУТП , РЗФ , нечітка логіка , нейронна мережа , прогнозуюча модель , automated control system , ore beneficiation plant , fuzzy logic , neural network , predictive model
Бібліографічний опис
Нікулін В. АСУТП секції рудозбагачувальної фабрики : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 10 с.