Удосконалення вузла пальника колісних пар локомотива з урахуванням параметрів наплавочної лінії

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Кашуба, Ю.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Мета роботи: проведення системного дослідження, спрямованого на обґрунтування доцільності удосконалення вузла пальника з метою зменшення відсотку браку за рахунок автоматизації процесу і усунення впливу людської похибки Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: - виконати аналіз чинних наукових досліджень за темою кваліфікаційної роботи; - проаналізувати сучасні методи виконання наплавлення; - провести теоретичні дослідження з метою встановлення можливості використання запропонованого обладнання; - змоделювати процес позиціонування пальника і виконання наплавних робіт з автоматизованим управлінням; - провести дослідження ринку існуючих конструкцій наплавних ліній і зробити висновки щодо їх доцільного використання; - виконати економічне обґрунтування проекту. Об'єкт дослідження: Автоматичні зварювальні і наплавні лінії. Предмет дослідження: Пальник з модулем позиціонування і зварювання. При виконанні дослідження було використано такі методи: діалектичний, системний аналіз, порівняльний аналіз, метод експертного оцінювання. Основні результати, отримані в роботі: - обґрунтовано необхідність удосконалення вузла пальника; - запропоновано використання програмного управління позиціонуванням пальника і наплавним процесом; - на основі системного аналізу сформовано перелік основних вимог до систем автоматичного наплавлення; - виконано дослідження існуючих представлених на ринку конструкцій і запропоновано аутентичну конструкцію Виконано розрахунки вартості науково-дослідної роботи (НДР), спрямованої на доведення доцільності удосконалення вузла пальника та встановлено термін окупності проекту - 1 рік. Кваліфікаційна робота має 82 сторінки, 38 ілюстрацій, 12 таблиць, 2 додатки, та 11 джерел у переліку посилань.
Purpose: to conduct a systematic study aimed at substantiating the feasibility of improving the burner assembly in order to reduce the percentage of defects by automating the process and eliminating the influence of human error To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: - to analyse existing scientific research on the topic of qualification work; - analyse modern methods of surfacing; - conduct theoretical studies to establish the possibility of using the proposed equipment; - to model the process of positioning the torch and performing surfacing operations with automated control; - conduct market research on existing surfacing line designs and draw conclusions on their appropriate use; - perform an economic feasibility study of the project. Object of study: Automatic welding and surfacing lines. Subject of research: A torch with a positioning and welding module. The following methods were used in the study: dialectical, system analysis, comparative analysis, and the method of expert evaluation. Main results obtained in the study: - the need to improve the burner assembly was substantiated; - the use of software control of the burner positioning and the surfacing process is proposed; - a list of basic requirements for automatic surfacing systems was formed on the basis of system analysis; - a study of existing designs on the market was carried out and an authentic design was proposed The cost of research and development (R&D) aimed at proving the feasibility of improving the burner assembly was calculated and the payback period of the project was set at 1 year. The qualification work consists of 82 pages, 38 illustrations, 12 tables, 2 appendices, and 11 references.
Опис
Ключові слова
пальник , гребінь , наплавлення , зварювання , колісна пара , Burner , ridge , surfacing , welding , wheel set
Бібліографічний опис
Кашуба Ю. Удосконалення вузла пальника колісних пар локомотива з урахуванням параметрів наплавочної лінії : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.