Удосконалення процесу відновлення робочої поверхні валків чотиривалкової дробилки коксу агломераційній фабрики

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Борисов, С.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об'єктом дослідження є чотиривалкова дробарка. Предмет дослідження – робочий процес відновлення. Актуальність теми магістерської роботи обґрунтовується інтенсивним зношуванням робочої поверхні валків чотиривалкової дробилки коксу, що призводить до погіршення якості подрібнення, та необхідності частого відновлення робочої поверхні валків. Метою магістерської роботи є вдосконалення процесу відновлення робочої поверхні валків дробилки шляхом розробки мехатронної системи для автоматизації процесу. Для досягнення мети потрібно було вирішити наступні задачі: - проаналізувати науково-технічну літературу за темою досліджень; - обґрунтувати концептуальну модель мехатронного комплексу; - дослідити параметри коксу, що надходить до чотиривалкових дробарок в процесі подрібнення; Методи досліджень: емпіричний для збору інформації; описовий; спостереження; роботи з інформацією; математичного моделювання. Результати: - на основі аналізу досвіду ремонту бандажів валків валкових дробарок зарубіжних та вітчизняних підприємств сформовано перелік основних напрямків удосконалення даного процесу; - запропоновано концептуальну модель процесу відновлення валків: - проведено обрахунки силових і кінематичних параметрів процесу відновлення; - розроблено програмний комплекс управління для керуючого пристрою; - розроблено алгоритм завдання для розробки програмного забезпечення системи керування; - експериментально досліджено параметри коксу, що надходить до чотиривалкових дробарок в процесі подрібнення; - проведено економічне обґрунтування запропонованих змін, встановлено що економічний ефект складає 643500 грн/рік, при витратах на модернізацію розміром 507860 грн, інвестиції від запровадження повернуться впродовж першого року експлуатації модернізованого механізму обробки бандажів.
The object of research is a four-roll crusher. The subject of the study is the recovery work process. The relevance of the topic of the master's thesis is justified by the intensive wear of the working surface of the rolls of the four-roll coke crusher, which leads to the deterioration of the grinding quality, and the need for frequent restoration of the working surface of the rolls. The goal of the master's thesis is to improve the process of restoring the working surface of the crusher rolls by developing a mechatronic system for automating the process. To achieve the goal, the following tasks had to be solved: - analyze the scientific and technical literature on the topic of research; - justify the conceptual model of the mechatronic complex; - investigate the parameters of the coke entering the four-roll crushers during the grinding process; Research methods: empirical to collect information; descriptive; observation; work with information; mathematical modeling. Results: - on the basis of the analysis of the experience of the repair of the rolls of roll crushers of foreign and domestic enterprises, a list of the main directions of improvement of this process was formed; - a conceptual model of the roll recovery process is proposed: - calculations of power and kinematic parameters of the recovery process were carried out; - developed a control software complex for the control device; - developed a task algorithm for the development of control system software; - the parameters of the coke entering the four-roll crushers during the grinding process were experimentally investigated; - the economic justification of the proposed changes was carried out, it was determined that the economic effect is UAH 643,500/year, with modernization costs of UAH 507,860, the investment from the implementation will be returned during the first year of operation of the modernized tire processing mechanism.
Опис
Ключові слова
валкова дробарка , бандажі , валки , відновлення , мехатронна система , мехатронний комплекс , roll crusher , bandages , rolls , restoration , mechatronic system , mechatronic complex
Бібліографічний опис
Борисов С. Удосконалення процесу відновлення робочої поверхні валків чотиривалкової дробилки коксу агломераційній фабрики : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.