Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Ковалевець, Р.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження даної роботи є процес завантаження помольних тіл (стальних куль) у млини подрібнення рудозбагачувальної фабрики. Предметом дослідження є кульові барабанні млини першої, другої та третьої стадії подрібнення типу МКР та МКЦ. Мета та завдання. Метою роботи є модернізація процесу завантаження помольних тіл у млини подрібнювання рудозбагачувальної фабрики. У першому розділі проаналізована рудозбагачувальна фабрика. Надана характеристика технологічного процесу подрібнення та класифікації, також описано процес завантаження помольних тіл в млини подрібнення. Проаналізовані патенти, які направленні на зниження витрат на експлуатацію млина та підвищенню якості подрібнення. В результаті виявлена необхідність у покращенні існуючого процесу завантаження куль та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в ході виконання кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз кульових млинів – їх класифікацію, конструктивні особливості млинів та кульових живильників. Проаналізовані режими подрібнення та визначено оптимальний режим в умовах рудозбагачувальної фабрики. Виконані розрахунки потужності та продуктивності барабанних млинів. Визначені фактори, які впливають на продуктивність млинів. У третьому розділі наведено методику визначення ступеня заповнення млина помольними тілами та методику розрахунку питомих витрат куль. Запропоноване рішення для модернізації процесу завантаження млина кулями, їх зважування та облік. Пропонується встановлення пристрою у патрубок завантаження кульового млина, який буде порційно подавати кулі в млин, що дасть змогу виконувати завантаження помольних тіл без зняття рудного навантаження. Також пропонується встановити на кульових господарствах платформні ваги та інтегрувати дані в діючу систему АСУТП. У четвертому розділі виконано розрахунок економічної ефективності модернізації процесу завантаження. Орієнтовний економічний ефект від впровадження для кожного типу млина становить 32,25 тис. $/рік.
The subject of the study includes ball drum mills of the first, second, and third stages of grinding, such as MCR and MCC. Objective and tasks. The goal of the work is to modernize the process of loading grinding bodies into the grinding mills of the ore enrichment plant. The first chapter analyzes the ore enrichment plant, providing a characterization of the technological process of crushing and classification. It also describes the process of loading grinding bodies into the grinding mills. Patents aimed at reducing mill operating costs and improving grinding quality are analyzed. As a result, the need to improve the existing ball loading process is identified, and an unresolved part of the problem is formulated, which is planned to be investigated and addressed during the qualification work. The second chapter analyzes ball mills, their classification, structural features of mills and ball feeders. Grinding modes are analyzed, and the optimal mode under the conditions of the ore enrichment plant is determined. Power and productivity calculations for drum mills are performed. Factors influencing mill productivity are identified. The third chapter presents a methodology for determining the mill filling degree with grinding bodies and a methodology for calculating the specific consumption of balls. A solution is proposed to modernize the ball loading process, their weighing, and accounting. The installation of a device in the ball mill loading pipe that will proportionally feed balls into the mill is suggested, allowing loading grinding bodies without removing the ore load. It is also proposed to install platform scales at the ball mills and integrate the data into the existing process control system. The fourth chapter calculates the economic efficiency of the loading process modernization. The estimated economic effect from implementation for each type of mill is $32,250 per year.
Опис
Ключові слова
млин , подрібнення , кульове завантаження , кулі , помольні тіла , кульовий живильник , mill , ball loading , grinding , balls , grinding bodies , ball feeder
Бібліографічний опис
Ковалевець Р. Модернізація процесу завантаження помольних куль у млині рудозбагачувальної фабрики : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с.