Автоматизована система управління та сигналізації технологічних параметрів деаераторів ТЕЦ

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Вінковський, М.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є система деаерації підживлювальної води в теплоелектроцентралі. Предметом дослідження є автоматизована система управління та сигналізації технологічних параметрів деаераторів. У першому розділі проаналізована предметна область автоматизації деаераторних установок. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкту автоматизації, визначені задачі управління атмосферним деаератором, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації. У третьому розділі проведено аналіз засобів вимірювання рівня, для проведення дослідження рівня реалізовано цифрового близнюка об’єкта (ємності), проаналізовані методи розрахування регулювання рівня; спроектовано САР. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
The research object is the deaeration system of feed water in a thermal power plant. The research subject is an automated control and signaling system for technological parameters of deaerators. In the first chapter, the subject area of deaerator automation installations is analyzed. A general overview of the technological process and the existing automation system is provided. An analysis of solutions on similar objects is presented. As a result, the need for modernization of the existing system is identified, and an unresolved part of the problem is formulated, which is planned to be investigated and resolved within the framework of the qualification work. In the second chapter, an analysis of the technological process as an object of automation is conducted. The parameters of the automation object are determined, the tasks of controlling the atmospheric deaerator, tasks of automatic control and regulation of corresponding technological parameters are defined, and the proposed structure of the automation system is justified. The distribution of the main tasks solved at the automation levels is determined. In the third chapter, an analysis of level measurement tools is carried out. To conduct level research, a digital twin of the capacity is implemented, methods of level regulation calculation are analyzed, and a control and signaling system is designed. In the fourth chapter, the economic feasibility of implementing the proposed automation system is confirmed by relevant calculations.
Опис
Ключові слова
деаератор , ТЕЦ , регулятор , рівень , цифровий близнюк , керування , deaerator , TPP , regulator , level , digital twin , control
Бібліографічний опис
Вінковський М. Автоматизована система управління та сигналізації технологічних параметрів деаераторів ТЕЦ : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 10 с.