Дослідження впливу параметрів продувки сталі в конвертері на процеси дефосфорації і десульфурації сталі при виробництві напівспокійних марок сталі

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-22
Автори
Медведєва, К.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Проведено літературний аналіз процесів дефосфорації та десульфурації сталі в кисневому конвертері. Визначено технологічні параметри, що впливають на ці процеси. Проаналізовано шляхи інтенсифікація процесів дефосфорації та десульфурації. Проведено дослідження впливу технологічних параметрів роботи кисневого конвертеру на процеси десульфурації та дефосфорації. Визначено раціональні значення цих параметрів. Встановлено, що перевищення раціональної витрати чавуну знижує розвиток процесів десульфурації та дефосфорації, а зменшення погіршує тепловий баланс плавки, що потребуватиме спалювання більшої кількості вугілля та коксу, які містять значну кількість сірки, а також збільшуватиметься вміст FeO в шлаці. Визначено, що зменшення витрат вапна призводить до гальмування процесів видалення домішок, а збільшення понад раціональне значення призводить до гальмування процесу десульфурації та вапна може бути доречним при збільшеному вмісті фосфору в чавуні. Також встановлено, що доцільним є з точки зору зменшення вмісту сірки та покращення умов десульфурації зменшити витрату коксу та вугілля. Для забезпечення необхідного теплового рівня в цьому випадку потрібно вводити додатковий вуглецьмісний матеріал з низьким вмістом сірки. Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища в умовах конвертерному цеху. Оцінена економічна ефективність від застосування отриманих значень параметрів конвертерного процесу.
A literary analysis of the processes of dephosphorization and desulfurization of steel in an oxygen converter was carried out. The technological parameters affecting these processes are defined. The ways of intensification of dephosphorylation and desulfurization processes were analyzed. The influence of the technological parameters of the oxygen converter on the desulfurization and dephosphorization processes was studied. Rational values of these parameters are determined. It was established that exceeding the rational consumption of cast iron reduces the development of desulfurization and dephosphorization processes, and the reduction worsens the heat balance of the smelter, which will require the burning of more coal and coke, which contain a significant amount of sulfur, and the FeO content in the slag will also increase. It was determined that reducing the consumption of lime leads to inhibition of the processes of removing impurities, and an increase beyond the rational value leads to inhibition of the desulphurization process, and lime may be appropriate with an increased content of phosphorus in cast iron. It was also established that it is expedient to reduce the consumption of coke and coal from the point of view of reducing the sulfur content and improving the desulfurization conditions. In order to ensure the necessary heat level in this case, it is necessary to introduce additional carbonaceous material with a low sulfur content. Considered issues of labor and environmental protection in the conditions of the converter shop. The economic efficiency from the application of the obtained values of the parameters of the converter process was estimated.
Опис
Ключові слова
конвертер , сірка , фосфор , моделювання , аналіз , шлак , bof , sulfur , phosphorus , simulation , analysis , slag
Бібліографічний опис
Медведєва К. Дослідження впливу параметрів продувки сталі в конвертері на процеси дефосфорації і десульфурації сталі при виробництві напівспокійних марок сталі : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с.