Модернізація системи управління відділенням стабілізації тиску коксового газу цеху сіркоочищення

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Коротиш, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є система управління відділенням стабілізації тиску коксового газу цеху сіркоочищення. Предметом дослідження є автоматизація стабілізації тиску коксового газу цеху сіркоочищення. У першому розділі проаналізована предметна область автоматизація та управління в контексті коксохімічної промисловості. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкта автоматизації, визначені задачі управління об’єктом ВСТКГ, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації, наведено перелік основних функціональних задач та опис схеми їхнього взаємозв’язку. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР; розроблено алгоритми забезпечення системи автоматизації. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
The object of study is the control system of the coke oven gas pressure stabilisation unit of the desulphurisation shop. The subject of the study is the automation of coke oven gas pressure stabilization in a desulphurization shop. The first section analyses the subject area of automation and control in the context of the coke industry. A general description of the technological process and the existing automation system is given. An analysis of solutions at similar facilities is presented. As a result, the need to modernise the existing system is identified and the unresolved part of the problem is formulated, which is planned to be investigated and solved within the framework of the qualification work. The second section analyses the technological process as an automation object, determines the parameters of the automation object, defines the tasks of controlling the VSTCG object, tasks of automatic control and regulation of the relevant technological parameters, substantiates the proposed structure of the automation system, determines the distribution of the main tasks to be solved at the automation levels, provides a list of the main functional tasks and describes the scheme of their interconnection. In the third section, the choice of technical means for all levels of automation is substantiated; the automated control system is designed; algorithms for ensuring the automation system are developed. In the fourth section, the economic feasibility of implementing the proposed automation system is confirmed by appropriate calculations.
Опис
Ключові слова
коксовий газ , ефективність коксового виробництва , модернізація системи , автоматичне регулювання , відділення стабілізації тиску , coke oven gas , system modernization , automatic control , pressure stabilization unit , coke production efficiency
Бібліографічний опис
Коротиш В. Модернізація системи управління відділенням стабілізації тиску коксового газу цеху сіркоочищення : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.