Застосування дрону для георозвідки на кар'єрах

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Половинкин, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об'єкт дослідження: процес геологічної розвідки на кар’єрах. Предмет дослідження: конструкції дронів і їхні характеристики. Мета роботи: проведення системного дослідження, спрямованого на обґрунтування доцільності використання дронів, як засобу підвищення ефективності георозвідки на кар'єрах. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: - виконати аналіз чинних наукових досліджень за темою кваліфікаційної роботи; - проаналізувати сучасні методи георозвідки та можливості застосування дронів; - провести теоретичні дослідження з метою встановлення можливостей дронів у георозвідці; - змоделювати процес управління дроном; - провести дослідження ринку дронів із застосуванням методу експертного оцінювання з метою вибору оптимальної моделі; - виконати економічне обґрунтування проєкту. При виконанні дослідження було використано такі методи: діалектичний, системний аналіз, порівняльний аналіз, метод експертного оцінювання. В роботі розглядається можливість залучення квадрокоптера при виконанні маркшедерських робіт в кар’єрі, а саме виконання розвідки, зйомки ділянок під розробку, проектування нових шляхів, огляд відвалів та борті кар’єру на наявність змін. Залучення дрону до георозвідки значно змінює підхід до роботи, так як час на виконання робіт скорочується в декілька разів, що є вагомим аргументов в бік використання дрону. Кваліфікаційна робота має 63 сторінки, 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 2 додатки, та 25 джерел у переліку посилань.
Object of research: the process of geological exploration in quarries. Subject of research: drone designs and their characteristics. The purpose of the work: to conduct a systematic study aimed at substantiating the feasibility of using drones as a means of increasing the efficiency of geological exploration in quarries. To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks - analyze existing scientific research on the topic of the work; - analyze modern geological exploration methods and the possibilities of using drones; - conduct theoretical research to determine the capabilities of drones in geological exploration; - model the drone control process; - to conduct a study of the drone market using the expert evaluation method to select the optimal model; - to perform an economic feasibility study of the project. The following methods were used in the study: dialectical, system analysis, comparative analysis, and the method of expert evaluation. Main results obtained in the work: - the drone control model with the main criterion - flight altitude - is substantiated; - the use of a PID controller for the drone control system is proposed; - based on the system analysis, a list of basic requirements for drones for geological exploration in the mining industry was formed; - a study of the drone market and the selection of the optimal model using the expert evaluation method, which allowed us to provide a recommendation for the model - the Perimeter 8+ drone. The cost of research and development (R&D) aimed at proving the feasibility of using drones in quarries and the subsequent introduction of the selected design was calculated and the payback period of the project was set at 3.03 years. The qualification work consists of 63 pages, 29 illustrations, 6 tables, 2 appendices, and 25 sources in the list of references.
Опис
Ключові слова
георозвідка , квадрокоптер , використання у кар’єрі , маркшейдерська робота , аерофотозйомка , geological exploration , quarry , quarry use , surveying , aerial photography
Бібліографічний опис
Половинкин В. Застосування дрону для георозвідки на кар'єрах : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.