Дослідження процесу роздуву шлаку в кисневих конвертерах з метою подовження кампанії конвертера

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-17
Автори
Савчук, Я.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі проведено аналітичний огляд умов експлуатації вогнетривкої футерівки кисневих конвертерів та технологій спрямованих на підвищення тривалості кампанії конвертера по футерівці. Встановлені основні технологічні фактори, які впливають на руйнування вогнетривкої футерівки кисневих конвертерів, а також проаналізовані етапи руйнування вогнетриву шлаком. У другому розділі розглянуто технологію роздування шлаку на ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». На прикладі трьох кампаній конвертерів з різною футерівкою проаналізовано відповідність умов її експлуатації гарантійним умовам, що заявлені виробниками. Визначено основні закономірності між її стійкістю та технологічними параметрами киснево-конвертерної плавки, зокрема встановлено значний вплив на стійкістю футерівки конвертера ритмічності його роботи. Кампанії з тривалими простоями і відповідно низькою ритмічністю характеризувалися низькою стійкістю футерівки. Встановлено оптимальну температуру чавуну, що забезпечую значне підвищення стійкості футерівки. У третьому розділі розглянуті основні шкідливі і небезпечні фактори у конвертерному цеху ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», а також розроблені заходи щодо їх усунення. Виконані розрахунки сумарного рівня шуму, а також узагальнені питання пожежної профілактики. У четвертому розділі розраховано річний економічний ефект від запровадження запропонованих заходів, зокрема зменшення витрати вапна та кисню, та річну продуктивність конвертера.
In the first chapter, an analytical review of the operating conditions of the BOF lining and technologies aimed at increasing the duration of the BOF life was carried out. The main technological factors affecting the wearing of the BOF lining were established, as well as the stages of the destruction of the refractory by slag were analyzed. In the second chapter, the technology of slag splashing at PJSC "KAMET-STEEL" was considered. Using the example of three BOF campaigns with different linings, the compliance of the conditions of its operation with the warranty conditions declared by the manufacturers was analyzed. The main regularities between its stability and the technological parameters of BOF smelting have been determined, in particular, the significant influence of the rhythmicity of its operation on the stability of the lining of the converter has been established. Campaigns with long downtimes and, accordingly, low rhythmicity were characterized by short lining life. The optimal temperature of steelmaking iron was determined, which ensures a significant increase in the life of the lining. In the third chapter, the main harmful and dangerous factors in the converter shop of PJSC "KAMET-STEEL" were considered, as well as measures to eliminate them were developed. Calculations of the total noise level were performed, as well as generalized issues of fire prevention. In the fourth chapter calculation of the annual economic effect of the implementation of the proposed measures, in particular the reduction of lime and oxygen consumption, and BOF annual productivity were made.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , периклазовуглецева футерівка , роздув шлаку , торкретування , BOF , periclase-carbon lining , slag splashing , gunning
Бібліографічний опис
Савчук Я. Дослідження процесу роздуву шлаку в кисневих конвертерах з метою подовження кампанії конвертера : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.