Підвищення ресурсу роботи кранових коліс методом наплавлення в умов металоторгівельної організації

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Бойко, В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі проаналізовано використання вантажопідйомних кранів на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надана загальна характеристика основних способів відновлення кранових коліс та наявного обладнання. В результаті визначена необхідність модернізації наявного обладнання з метою підвищення продуктивності дільниці. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу наплавки, обґрунтовано вибір всіх технічних складових обладнання, виконання теоретичних досліджень, запропоновано конструктивне виконання вузлів головного руху та руху подач. У третьому розділі наведено методику визначення режимів роботи обладнання. Крім того, розроблено технологію ремонту кранових коліс найбільш затребуваних розмірів. У четвертому розділі наведено відповідні розрахунки, що підтверджують економічну обґрунтованість впровадження запропонованого технічного рішення в ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ».
The subject of the study is to increase the productivity of the process of restoring crane wheels by surfacing. The first section analyzes the use of hoisting cranes at METINVEST-SMC LLC. A general description of the main methods of restoring crane wheels and available equipment is provided. As a result, the need to modernize the existing equipment in order to increase the productivity of the site has been determined. In the second section, an analysis of the technological process of surfacing is carried out, the choice of all technical components of the equipment, the implementation of theoretical studies are substantiated, the constructive design of the main movement units and the feed movement is proposed. The third section provides a methodology for determining the operating modes of the equipment. In addition, a technology for repairing crane wheels of the most popular sizes has been developed. The fourth section provides the relevant calculations confirming the economic feasibility of the implementation of the proposed technical solution in the METINVEST-SMC LLC.
Опис
Ключові слова
вантажопідйомний кран , направка , електропривод , автоматизація , верстат , кранове колесо , hoisting crane , direction , electric drive , automation , machine tool , crane wheel
Бібліографічний опис
Бойко В. Підвищення ресурсу роботи кранових коліс методом наплавлення в умов металоторгівельної організації : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 133 Галузеве машинобудування. Кривий Ріг : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 7 с.