Система автоматизації теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Охріменко, С.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є система управління теплопунктом обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства, основне обладнання (теплообмінний модуль АНКОР С-НО177). Предметом дослідження є автоматизація теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд підприємства. У першому розділі проаналізована предметна область теплопункту обігріву та загалом теплових систем. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту автоматизації, визначено параметри об’єкту автоматизації, визначені задачі управління об’єктом, задачі автоматичного контролю та регулювання відповідних технологічних параметрів, обґрунтована запропонована структура системи автоматизації, визначено розподіл основних задач, які вирішуються на рівнях автоматизації, наведено перелік основних функціональних задач та опис схеми їхнього взаємозв’язку. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР; розроблено та підібрано апаратну частину, основне необхідне обладнання та датчики для забезпечення системи автоматизації. Для цього в проекті застосовано нове устаткування та нові технічні засоби автоматизації, що відповідають вимогам точності та економічності. Також для якісної роботи системи обрані такі параметри виконавчих механізмів, які забезпечують задані показники якості системи. У пояснювальній записці наведено короткий опис технологічного процесу, технологічні вимоги до системи автоматичного контролю, обґрунтування вибору методів вимірювання, опис функціональної схеми, схеми функціональної структури та схеми комплексу технічних засобів. У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
The object of the study is the heating substation control system for the factory management premises and adjacent structures of PJSC, the main equipment (heat exchange module ANKOR S-NO177). The subject of the study is the automation of the heating substation control system for the factory management premises and adjacent structures of PJSC. In the first chapter, the subject area of the heating substation and thermal systems in general is analyzed. A general description of the technological process and the existing automation system is provided. An analysis of solutions on similar objects is presented. As a result, the need for modernization of the existing system is determined, and the unresolved part of the problem to be investigated and addressed within the qualification work is formulated. In the second chapter, an analysis of the technological process as an object of automation is conducted. The parameters of the automation object are determined, control tasks and tasks of automatic control of relevant technological parameters are defined. The proposed structure of the automation system is justified, and the distribution of main tasks solved at the automation levels is determined. A list of the main functional tasks and a description of the scheme of their interconnection are provided. The third chapter justifies the choice of technical means for all levels of automation; the ACS is designed, and the hardware part, the main necessary equipment, and sensors to ensure the automation system are selected. For this purpose, new equipment and new technical means of automation that meet the accuracy and economic efficiency requirements are applied in the project. Also, for the quality operation of the system, such parameters of executive mechanisms are selected that provide the specified quality indicators of the system. The explanatory note provides a brief description of the technological process, technological requirements for the automatic control system, justification of the choice of measurement methods, description of the functional scheme, the scheme of the functional structure, and the complex of technical means. In the fourth chapter, the economic feasibility of implementing the proposed automation system is confirmed by relevant calculations.
Опис
Ключові слова
теплопункт , теплообмінний модуль , тиск , температура , витрата , об’єм , площа , трубопровід , пара , heating substation , heat exchange module , pressure , temperature , flow rate , volume , area , pipeline , steam
Бібліографічний опис
Охріменко С. Система автоматизації теплопункту обігріву приміщень заводоуправління та прилеглих споруд : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 10 с.