Автоматизована система оцінки стану та діагностики механізмів коксової батареї 1-біс

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Золотарьов, Д.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об’єктом дослідження є механізми коксової батареї 1 - біс. Предметом дослідження є система автоматизації стану та діагностики механізмів коксової батареї 1 - біс. У першому розділі проаналізовано поточний стан механізмів коксової батареї 1 – біс. Надана загальна характеристика технологічного процесу та наявної системи автоматизації. Приведено аналіз рішень на аналогічних об’єктах. В результаті визначена необхідність модернізації наявної системи та сформульована невирішена частина проблеми, яку планується досліджувати та вирішувати в рамках кваліфікаційної роботи. У другому розділі проведено постановку задач автоматизації та обґрунтування та опису структури комп'ютерної системи обліку та оцінки стану та діагностики механізмів коксової батареї 1 - біс. У третьому розділі реалізовано систему оцінки стану та діагностики механізмів коксової батареї 1 – біс; обрано технічні засоби автоматизації механізмів коксової батареї; спроектовано систему управління механізмом прес штанги коксовиштовхувача коксової батареї У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічну доцільність впровадження запропонованої системи автоматизації.
The object of research is the mechanisms of coke battery 1 - bis. The subject of the research is the system of automation of the state and diagnostics of the mechanisms of the coke battery 1 - bis. In the first section, the current state of coke battery mechanisms 1 - bis is analyzed. A general description of the technological process and the existing automation system is provided. The analysis of decisions on similar objects is given. As a result, the need to modernize the existing system was determined and the unresolved part of the problem was formulated, which is planned to be investigated and solved as part of the qualification work. In the second chapter, the tasks of automation and substantiation and description of the structure of the computer system of accounting and assessment of the condition and diagnostics of the mechanisms of the coke battery 1 - bis are carried out. In the third section, a system of condition assessment and diagnostics of coke battery 1-bis mechanisms is implemented; selected technical means of automation of coke battery mechanisms; the control system of the press bar coke ejector mechanism of the coke battery was designed In the fourth chapter, the economic feasibility of implementing the proposed automation system is confirmed by appropriate calculations.
Опис
Ключові слова
коксова батарея , технічне забезпечення , механічне та електричне обладнання , система оцінки та діагностики , алгоритм роботи , coke battery , mechanical and electrical equipment , assessment and diagnostic system , technical support , work algorithm
Бібліографічний опис
Золотарьов Д. Автоматизована система оцінки стану та діагностики механізмів коксової батареї 1-біс : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.