Підвищення ефективності комерційних операцій на підставі оцінки благонадійності контрагентів

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Бєляєва, Л.
Bieliaieva, L.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Актуальність теми дослідження. Потреба у стандартизованих методах оцінки ризиків та благонадійності контрагентів стала актуальною у зв’язку із розвитком корпоративного сектора та міжнародного бізнесу. Це призвело до розвитку кредитних бюро, рейтингових агенцій та спеціалізованих консалтингових фірм, які збирали та аналізували фінансову інформацію про компанії та індивідуальних підприємців. В Україні актуальність вдосконалення методів перевірки благонадійності контрагентів стає особливо великою у зв’язку із загальною складною економічною ситуацією в країні, ризиками, що пов’язані із російським вторгнення, обстрілами промислової та енергетичної інфраструктури, тощо. Мета роботи: виявлення можливостей підвищення операційної ефективності оцінки благонадійності контрагентів. Об’єкт дослідження – бізнес - процес перевірки благонадійності контрагентів промислових підприємств. Предмет дослідження – теоретико-методологічний інструментарій аналізу, моделювання, прогнозування та оцінювання параметрів забезпечення реалізації бізнес-процесу перевірки благонадійності контрагентів. Методи дослідження: загальнонаукові методи пізнання, аналіз літератури, графічний аналіз, статистичні методи, методологія моделювання бізнес-процесів IDEF0, метод аналізу ієрархій Сааті, штучні нейронні мережі, розрахунки економічного ефекту.
Relevance of the research topic. The need for standardized methods of assessing risks and reliability of counterparties has become relevant in connection with the development of the corporate sector and international business. This led to the development of credit bureaus, rating agencies and specialized consulting firms that collected and analyzed financial information about companies and individual entrepreneurs. In Ukraine, the urgency of improving the methods of checking the trustworthiness of counterparties becomes especially great in connection with the general difficult economic situation in the country, risks associated with the Russian invasion, shelling of industrial and energy infrastructure, etc. The purpose of the work: to identify the possibilities of improving the operational efficiency of assessing the reliability of counterparties. The object of research is business - the process of checking the reliability of counterparties of industrial enterprises. The subject of the study is a theoretical and methodological toolkit of analysis, modeling, forecasting and evaluation of the parameters of ensuring the implementation of the business process of checking the reliability of counterparties. Research methods: general scientific methods of cognition, literature analysis, graphic analysis, statistical methods, IDEF0 business process modeling methodology, Saati hierarchy analysis method, artificial neural networks, calculations of economic effect.
Опис
Ключові слова
контрагенти , аналіз , моделювання , ризик , бізнес-процеси , мотивація , нейронні мережі , counterparties , analysis , modeling , risk , business process , motivation , neural networks
Бібліографічний опис
Бєляєва Л. Підвищення ефективності комерційних операцій на підставі оцінки благонадійності контрагентів : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 051 Економіка : Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 11 с.
Зібрання