Регулювання водних відносин при проведенні робіт з розчистки русел річок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Чушкіна, І. В.
Максимова, Н. М.
Chushkina, I. V.
Maksymova, N. M.
DOI
https://doi.org/10.15589/smi2022.1(16).08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Анотація
Гідрологічні та екологічні проблеми басейнів малих річок набули загальнодержавного значення і стали одними з головних чинників національної безпеки. Надмірна або недостатня кількість поверхневих вод та її забруднення, негативно впливають на економіку країни, здоров’я населення та в цілому на безпеку життєдіяльності. Наприклад, замулення та захаращення болотяною рослинністю, чагарниками русла річки Чаплинка зменшило її гідравлічні параметри, що призвело до зменшення пропускної спроможності, до підняття рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях, в тому числі і селітебних. Для нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки були виконані днопоглиблювальні роботи впродовж 2017-2020рр. Аналітичний огляд проектно-кошторисної та регламентуючої документації, польовий огляд водотоку на різних ділянках після виконання будівельних робіт та аналіз різних інформаційних джерел показав недотримання вимог до організації і технології будівельних робіт. Були порушені цілісність природного ложа річки, посилено гідравлічний зв’язок поверхневих і підземних вод, що обумовило перетік та перерозподіл водних ресурсів басейну р. Чаплинка. В результаті аналітичних досліджень виявлено необхідність внесення більш чітких й жорстких регламентуючих рекомендацій, насамперед у ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва», ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Виявлена доцільність передбачити аналіз фізико-хімічних показників донних відкладень в якості обов’язкового елементу у структурі звітів з оцінки впливу на довкілля від планової діяльності, а також необхідність посилення контролю за дотриманням рекомендацій затвердженої проектної документації на всіх стадіях організації і технології робіт з розчистки русла річок. На сьогодні багато впроваджується робіт з розчистки русел малих річок, а тому доцільно вести посилений післяпроєктний моніторинг за гідрологічним та екологічним станом річок хоча б продовж декількох років після проведення днопоглиблювальних робіт. А також постають питання передбачення відповідальності виконавців будівельних робіт у випадку недоброякісного їх виконання.
Hydrological and ecological problems of small river basins have acquired national significance and have become one of the main factors of national security. Excess or insufficient water and pollution harm the country’s economy, public health, and, in general, the safety of life. Silting and cluttering of the Chaplinka river bed with swamp vegetation and shrubs led to a decrease in its hydraulic indicators, which led to a decrease in carrying capacity and an increase in the level of groundwater in the adjacent territories, including residential ones. Dredging works were carried out in 2017-2020 to normalize the state of the environment and ensure environmental safety requirements. Analytical review of project-estimating and regulatory docu mentation, field inspection of the watercourse at various sites after construction works, and analysis of various information sources showed non-compliance with the requirements for the organization and technology of construction works. The in tegrity of the natural river bed was also violated, the hydraulic connection of surface and underground waters was strengthened, which led to the flow and redistribution of water resources in the Chaplinka River basin. As a result of analytical studies, the need to introduce clearer and stricter regulatory recommendations was revealed, pri marily in DBN A.2.1-1-2008 “Engineering research for construction”, DBN A.2.2- 1-2003 “Design. Composition and content of environmental impact assessment ma terials during the design and construction of enterprises, buildings and structures”. Provide as a mandatory element in the structure of environmental impact assessment reports from planned activities, and control over their compliance at all stages of the organization and technology of works on clearing riverbeds. Currently, a lot of work is being implemented to clear the channels of small rivers, it is advisable to conduct enhanced monitoring of the hydrological state of rivers, at least for several years after carrying out dredging works. As well as the issue of predicting administrative liabil ity in the case of poor performance.
Опис
Ключові слова
днопоглиблювальні роботи , мулові відкладення , гідротехнічні споруди , малі річки , природоохоронні заходи , dredging works , silt deposits , hydrotechnical structures , small rivers , environmental protection measures
Бібліографічний опис
Чушкіна І. В., Максимова Н. М. Регулювання водних відносин при проведенні робіт з розчистки русел річок. SHIPBULDING & MARINE INFRASTRUCTURE. 2022. № 1 (16). С. 70–82. DOI: https://doi.org/10.15589/smi2022.1(16).08 .