Емоційна компетенція керівників, як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Ровенська, В. В.
Кліндух, Г. М.
Ракитянська, Н. А.
Rovenska, V. V.
Clinduh, G. M.
Rakityanska, N. A.
ORCID
DOI
https://orcid.org/0000-0002-9412-878X
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Анотація
Представлено розуміння терміну «трудовий потенціал» різними авторами. Надається визначення компетенції та компетентності працівника. Побудована графічна інтерпретація моделі компетенцій для керівників ПАТ «Дружківське рудоуправління». Сформульовано визначення та складові емоційної компетентності, запропоновано заходи щодо управління нею. Визначена динаміка показників трудового потенціалу апарату керівників до і після впровадження заходів. Встановлено, що підвищення якості прийнятих рішень і втілення їх в життя за рахунок високого рівня емоційної компетентності дозволить підвищити рівень трудового потенціалу, результативність роботи, що неодмінно позначитися на основних показниках діяльності підприємства.
Presents the understanding of the term "labor po-tential" by different authors. Defines the competence and competence of the employee. Graphic interpretation of model of competences is built for the leaders of Open Joined-Stock Company «Druzhkivske rudoupravlin-nia». The definition and components of emotional com-petence, the proposed measures for its management are formulated. The dynamics of indicators of the labor po-tential of the staff of managers is determined before and after the implementation of measures. It is established that improving the quality of decisions and implement-ing them through a high level of emotional competence will increase the level of labor potential, productivity, which will inevitably affect the main indicators of the company.
Опис
Ключові слова
потенціал , трудовий потенціал працівника , компетенція , компетентність , емоційний інтелект , емоційна компетентність керівників , модель емоційної компетентності
Бібліографічний опис
Ровенська В. В., Кліндух Г. М., Ракитянська Н. А. Емоційна компетенція керівників, як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 118–124.