Система автоматизації сушильного барабану помольного відділу

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Уваров, М.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Об'єктом дослідження є технологічний процес сушіння матеріалів у сушильному барабані Предметом дослідження є система автоматизації, розроблена для оптимізації технологічного процесу сушіння матеріалів у сушильному барабані У першому розділі виконаний аналіз предметної область процесу сушіння в сушильних барабанах. Розглянуто методи підвищення продуктивності сушильного барабану для гранульованих матеріалів, наявні математичні моделі стаціонарного процесу сушіння. Проведений огляд поточного стан автоматизації сушильного барабану №2. У другому розділі проведено аналіз технологічного процесу сушіння вогнетривів в сушильному барабані як об’єкта автоматизації. Описаний та обґрунтований вибір структури системи автоматизації та взаємозв’язок функціональних задач АСУ ТП. У третьому розділі обґрунтовано вибір технічних засобів для всіх рівнів автоматизації; спроектовано САР температури. Визначено аналітичні залежності, що описують розподіл параметрів процесу сушіння матеріалу в барабані з урахування швидкості переміщення. На підставі математичної моделі технологічного процесу виконане налаштування PID регулятора та змодельована робота системи управління. Розроблено алгоритм роботи системи управління сушильним барабаном У четвертому розділі відповідними розрахунками підтверджено економічне обґрунтування запропонованої системи автоматизації.
The object of research is the technological process of drying materials in a drying drum The subject of research is an automation system designed to optimize the technological process of drying materials in a drying drum The first section analyses the subject area of the drying process in drying drums. Methods of increasing the productivity of a drying drum for granular materials and existing mathematical models of the stationary drying process are considered. The current state of automation of drying drum No. 2 is reviewed. Section 2 analyses the technological process of drying refractories in a drying drum as an automation object. The choice of the structure of the automation system and the interconnection of the functional tasks of the process control system are described and substantiated. In the third section, the choice of technical means for all levels of automation is substantiated; the temperature control system is designed. The analytical dependencies describing the distribution of the parameters of the material drying process in the drum, taking into account the speed of movement, are determined. On the basis of the mathematical model of the technological process, the PID controller was set up and the operation of the control system was modelled. An algorithm for the drying drum control system was developed In the fourth section, the economic feasibility of the proposed automation system is confirmed by appropriate calculations.
Опис
Ключові слова
сушильний барабан , вологість , температура , топка , руда , автоматизація , drying drum , humidity , temperature , furnace , ore , automation
Бібліографічний опис
Уваров М. Система автоматизації сушильного барабану помольного відділу : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с.