Особливості перекладу медичної термінології

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Шепітько, С. В.
Тарапатов, М. М.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Анотація
У статті проаналізовано особливості лінгвістичного функціонування медичної термінології та перекладацьких трансформацій, що було застосовано для відтворення українською мовою відео- та аудіо ряду серіалу «Доктор Хаус». Зокрема, увагу зосереджено на вивченні тематичного складу, класифікації спеціальної лексики та основних типів перекладацьких трансформацій. Автори досліджують найбільш продуктивні шляхи перекладу медичної термінології з англійської мови українською. У результаті засвідчено превалювання лексичних трансформацій. Найчастотнішими прийомами перекладу медичної спеціальної лексики є калькування, транслітерація і транскрипція. Тому постулюється ідея про те, що вони дозволяють зберегти інтернаціональність медичної термінології.
The article analyzes peculiarities of linguistic functioning of medical terminology and translator’s transformations which were used in conveying into Ukrainian video and audio footage for the series “Doctor House”. Particularly, attention is concentrated on the study of thematic content, classification of special lexis and the main types of translator’s transformations. The authors research the most productive methods of translating English medical terminology into Ukrainian. As a result, evidence is found to prevalence of lexical transformations. The most frequent methods of translating medical lexis are loan translation, transliteration and transcription. On the basis thereof, the idea that these methods are used to preserve internationality of medical terminology is hypothesized.
Опис
Ключові слова
термін , термінологія , медичний текст , лексичні трансформації , граматичні трансформації , лексико-граматичні трансформації , term , terminology , medical text , lexical transformations , grammatical transformations , lexico-grammatical transformations
Бібліографічний опис
Шепітько С. В., Тарапатов М. М. Особливості перекладу медичної термінології. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Т. 30 (69), №.1. Ч. 1. С. 175-179.