Дослідження ефективності технології відсікання шлаку при випуску сталі з кисневого конвертера

Ескіз недоступний
Дата
2024-01-17
Автори
Савенок, М.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
У першому розділі за вітчизняними і закордонними джерелами виконано аналітичний огляд технологій виявлення та відсікання шлаку та проаналізовано їх ефективність. У другому розділі розглянуто технологію випуску сталі з конвертера в ківш з використанням методів відсікання первинного і вторинного шлаку в умовах ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». З використанням паспортів плавок проаналізовано відповідність технологічних параметрів виплавки сталі в конвертері нормативам технологічної інструкції на виплавку сталі, для чого було побудовано гістограми частотного розподілу обраних параметрів та показників виплавки та позапічної обробки сталі. Проаналізовано вплив параметрів конвертерної плавки на ефективність відсікання шлаку. Також визначені залежності ступеня засвоєння феросплавів від кількості шлаку в ковші, температури та вмісту вуглецю в сталі на випуску і інтенсивності продувки. Зроблені рекомендації щодо підвищення ефективності відсікання шлаку та збільшення ступеня засвоєння феросплавів при позапічній обробці. У третьому розділі виконано аналіз умов праці в конвертерному цеху, розглянуті питання техніки безпеки та пожежної профілактики, а також захисту навколишнього середовища. У четвертому розділі розраховано плановий економічний ефект від впровадження запропонованих рекомендацій, що полягає у зменшенні витрати феросплавів та кисню.
In the first chapter, based on domestic and foreign papers, an analytical review of slag detection and cutting technologies was performed and their effectiveness was analyzed. In the second chapter, the technology of steel tapping from BOF into the ladle using methods of primary and secondary slag cutting at PJSC "KAMET-STEEL" was considered. The compliance of the technological parameters of steel smelting in BOF with the standards of the technological instructions was analyzed using the passports of smelts. For this purpose, the histograms of the frequency distribution of the selected parameters and indicators of steel smelting and out-of-furnace processing were constructed. The influence of BOF smelting parameters on the efficiency of slag cutting was analyzed. The dependence of the degree of assimilation of ferroalloys on the slag amount in the ladle, the temperature and carbon content in the steel before tapping and the blowing intensity were determined. Recommendations were made to improve the efficiency of slag cutting and increase the degree of assimilation of ferroalloys during out-of-furnace processing. In the third section, the main harmful factors and hazards during the performance of work, safety measures, fire prevention, and environmental safety for the BOF workshop were considered. In the third chapter, the analysis of working conditions in the BOF workshop was performed, the issues of safety and fire prevention, as well as environmental protection were considered. The fourth chapter the calculation of the planned economic effect of the implementation of the proposed recommendations, which consists in reducing the consumption of ferroalloys and oxygen, was made.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , випуск сталі , відсікання шлаку , виявлення шлаку , ступінь засвоєння феросплавів , BOF , steel tapping , slag cutting , slag detection , assimilation degree of ferroalloys
Бібліографічний опис
Савенок М. Дослідження ефективності технології відсікання шлаку при випуску сталі з кисневого конвертера : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 136 Металургія. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 8 с.