The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Smyrnova, І. I.
Simakov, K. I.
Смирнова, І. І.
Сімаков, К. І.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Анотація
The problems of development of human capital are considered and the preconditions for ensuring its competitiveness in Ukraine are determined. The position of the country in the index of global competitiveness and human capital and its components is investigated. It is determined that the indicator of efficiency of human capital exploitation in Ukraine is the lowest because of the lack of a system of commercialization of technologies. The reasons for the outflow of human capital from Ukraine to the EU countries are determined and ways of overcoming the emigration are proposed. It is proved that in order to ensure the quality of human capital and intensify investment in its development in Ukraine it is necessary to promote the process of innovation development in educational institutions, supplemented by its introduction of innovative technologies in the field of higher education; provide training in accordance with the modern requirements of employers for their mobility, the ability to generate new ideas and readiness to innovate within the strategic objectives of the enterprise.
Розглянуто проблеми розвитку людського капіталу та визначено передумов забезпечення його конкурентоспроможності в Україні. Досліджено позиції країни в індексі глобальної конкурентоспроможності та людського капіталу і його складових. Визначено, що показник ефективності експлуатації людського капіталу в Україні є найнижчим через відсутність системи комерціалізації технологій. З'ясовано причини відтоку людського капіталу з України до країн ЄС та запропоновано шляхи подолання еміграції. Доведено, що для забезпечення якості людського капіталу та активізації інвестицій у його розвиток в Україні необхідно сприяти стимулюванню процесу інноваційного розвитку в навчальних закладах, доповнивши його впровадженням інноваційних технологій у галузі одержання вищої освіти; забезпечити підготовку кадрів відповідно до сучасних вимог роботодавців за їхньою мобільністю, можливості генерувати нові ідеї та готовність до реалізації інновацій в рамках стратегічних цілей підприємства.
Опис
Ключові слова
human capital , globalization , emigration , training , modernization of economy , innovation development , competitiveness of human capital , людський капітал , глобалізація , еміграція , підготовка кадрів , модернізація економіки , інноваційний розвиток , конкурентоспроможність людського капіталу
Бібліографічний опис
Smyrnova І. I., Simakov K. I. (2018). The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies. Економічний вісник Донбасу, 2018, 4 (54), 51–56.
Smyrnova І. I., Simakov K. I. The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 4 (54). Р. 51–56.