Удосконалення методичного підходу до аналізу фінансової звітності бюджетних установ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Рекова, Н. Ю.
Кононенко, О. Л.
Rekova, N. Yu.
Kononenko, O. L.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет; ТОВ «ДКС Центр»
Анотація
У статті запропоновано систему відносних показників для аналізу фінансової звітності бюджетної установи, що складаються з чотирьох груп: показники достатності фінансування, які дають уявлення та дозволяють оцінити стан фінансування бюджетної установи; показники фінансової надійності бюджетної установи, що ґрунтуються на оцінці надійності доходу, диверсифікації його джерел з точки зору певних обмежень; показники результативності діяльності бюджетної установи, які дозволяють оцінити віддачу від використання ресурсів бюджетної установи; показники ліквідності бюджетної установи, які надають уявлення про її здатність відповідати за своїми зобов’язаннями та вчасно фінансувати витрати. На наш погляд, необхідною умовою аналізу бюджетних установ є застосування порівняльного аналізу за кількома організаціями з однаковою галузевою належністю. Це дозволить визначити як типові для певної сфери діяльності недоліки, так і специфічні, які притаманні окремій організації, та визначити орієнтири подальшого розвитку.
The article improves the methodological approach to the analysis of financial statements of the budget institution, which is based on the use of indicators of funding adequacy (assessment of budget allocations and expenditures for budget programs, changes in budget allocations for budget programs compared to the previous period, ability of budget institutions to increase equity, including the financial results of the reporting period; budget allocations per 1 person). The importance of the proposed calculation of indicators of financial reliability of the budgetary institution is justified by the removal of excessive focus on the ratio of sources of income, and focusing on assessing the reliability of income, diversification of its sources in terms of certain limitations. It is proposed to analyze this aspect on the basis of assessing the dependence of the budgetary institution on donors, budget allocations, expenditures on budget programs in the total expenditures of the budgetary institution, the share of assets financed through debt, the share of expenditures of the budgetary institution on borrowing services. from operating activities covers payments on debts of the budgetary institution. Performance indicators of a budgetary institution need to be carefully measured through the analysis of the effectiveness of the use of their resources, their economy. The proposed liquidity indicators of the budgetary institution are adapted to the peculiarities of their activities. They characterize the ability of a budgetary institution to finance expenditures in a timely manner, to pay liabilities in cash and less liquid assets, which can be quickly converted into cash to cover expenditures. The application of comparative analysis of the proposed methodological approach for several organizations with the same industry affiliation will identify both typical for a particular area of activity shortcomings and specific, which are inherent in an individual organization, and identify guidelines for further development.
Опис
Ключові слова
аналіз , бюджетна установа , фінансова звітність , методичний підхід , показник , analysis , budgetary institution , financial reporting , methodical approach , indicator
Бібліографічний опис
Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л. Удосконалення методичного підходу до аналізу фінансової звітності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7851.