Перспективи економічного розвитку України в контексті нових світових викликів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Латишева, О. В.
Мілявський, М. Ю.
Latysheva, O. V.
Milyavskiy, M. Y.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Дробязко Світлана Ігорівна
Анотація
Розглянуто перспективи розвитку України в економіці на підставі дослідження умів забезпечення сталого розвитку окремих провідних галузей (видів економічної діяльності) країни. Встановлено необхідність отримання та опрацювання інформації щодо визначальних трендів таперешкод, які заважають перспективам сталого розвитк україни. У статті систематизовані основні виклики, що були озвучені в новій доповіді Римського клубу та які необхідно враховувати урядам в програмах стійкого розвитку країн світу. Результати аналізу економічної ситуації України дозволили отримати більш детальну інформацію про готовність країни до нових викликів, озвученим в новій доповіді Римського клубу. Встановлено, що зараз в країні основні принципи сталого розвитку носять зазвичай декларативний характер і недостатньо враховуються при формування нових програм реформ в країні. Результат проведеного аналізу може бути використане для подальшого виявлення проблемних ситуацій сталого розвитку країни, що слугуватиме предметом подальших досліджень у цьому напрямку.
In the article the prospects of development of Ukraine are considered in an economy on the basis of research of terms of providing of steady development of separate leading industries (types of economic activity) of country. The necessity of receipt and working of information is set on qualificatory trends and obstacles that interfere with the prospects of sustainable development of country. The basic calls wired for sound in the new report of the Roman club are systematized in the article, which must be taken into account to the governments in the programs of sustainable development of the world countries. The results of analysis of economic situation of Ukraine allowed getting more detailed information about readiness of country to the new calls wired for sound in the new report of the Roman club. It is set that now in country basic principles of sustainable development carry usually declarative character and taken not enough into account at forming of the new programs of reforms in a country. The result of the conducted analysis can be drawn on for the further exposure of problem situations of sustainable development of country that will serve as the article of further researches in this direction.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток , доповідь Римського клубу , перспективи економічного розвитку , принципи сталої моделі розвитку людства , індекси промислової продукції , інфляційні чинники , sustainable development , report of the Roman club , prospect of economic development , principles of steady model of development of humanity , indexes of industrial products , inflationary factors
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Мілявський М. Ю. Перспективи економічного розвитку України в контексті нових світових викликів. Economics and Finance. 2018. No 3. С. 14–24.