Застосування лінгвосеміотичного аналізу у дослідженнях медіадіскурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Варех, Н. В.
Varekh, N. V.
ORCID
DOI
10.32840/cpu2219-8741/2020.4(44).1
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Мета дослідження – актуалізація методологічних можливостей лінгвосеміотики для аналізу медіадискурсу. Методологія дослідження. У ході дослідження використано загальнонаукові методи: уза-гальнення, абстрагування, типологізації, – які дали змогу систематизувати напрями лінгво-семіотичного аналізу в царині соціальних комунікацій та окреслити ключові підходи до його за-стосування. За допомогою спеціально-наукового методу дослідження – лінгвосеміотичного аналізу – розкрито багатошарову структуру концепту «Brexit», продемонстровано його праг-матичну динаміку в медіадискурсі, простежено зміну смислових нашарувань у субконцептах.
The purpose of the study is to update the methodological capacities of linguo-semiotics for the analysis of the media discourse. Research methodology. In the process of research general scientific methods of generalisation, abstraction and typology, which allowed to systematise the directions of linguo-semiotic analysis in the field of social communications and to outline key approaches to its application, were used. Linguo-semiotic analysis as a special scientific method of research provided an opportunity to reveal the multi-layered structure of the «Brexit» concept, to demonstrate its pragmatic dynamics in the media dis-course, and to trace the change of semantic layers in subconcepts.
Опис
Ключові слова
медіадискурс , лінгвосеміотичний аналіз , медіаконцепт , масмедіа , конотативні значення , media discourse , linguistic and semiotic analysis , media concept , mass media , connotative meanings
Бібліографічний опис
Варех Н. В. Застосування лінгвосеміотичного аналізу у дослідженнях медіадіскурсу. Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки». 2020. № 43. С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.4(44).1.