Застосування інтент-аналізу у дослідженнях дискурсу мережевої комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Варех, Н. В.
Varekh, N. V.
ORCID
DOI
10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Метою дослідження є виявлення методологічного потенціалу інтент-аналізу для вивчен-ня дискурсу мережевої комунікації в його рецептивному аспекті. Мета й завдання розвідки зумовили вибір релевантних загальнонауко-вих методів дослідження – аналізу та синтезу, узагальнення запропонованих у різних наукових царинах напрямів застосування інтент-аналізу й екстраполяції отриманих результатів у пло-щину соціальних комунікацій. Валідними виявилися також метод спостереження, що дав змогу ідентифікувати провідні інтенції мережевого дискурсу, та метод систематизації виявлених мо-дусів інтенціонального поля комунікантів. На теоретичному рівні визначено методологічний по-тенціал інтент-аналізу в дослідженнях дискурсу мережевої комунікації.
The aim of our study is to identify the methodological potential of intent analysis to study the dis-course of network communication in its receptive aspect. The goal and objectives of the study led to the choice of relevant general scientific research methods such as analysis and synthesis, generalisation of areas of application of intent analysis, which were proposed in various scientific fields, as well as extrapolation of the results into the plane of social communications. The method of observation, which allowed to identify the leading intentions of network discourse, and the method of systematisation of the identified modes of the intentional field of communicators were also valid. At the theoretical level, the methodological po-tential of intent analysis in the study of network communication discourse was determined.
Опис
Ключові слова
інтенції , інтент-аналіз , інтенціональне поле , дискурс , мережева комунікація , комунікаційні стратегії , intentions , intent analysis , intentional field , discourse , network communication , com-munication strategies
Бібліографічний опис
Варех Н. В. Застосування інтент-аналізу у дослідженнях дискурсу мережевої комунікації. Держава та регіони. 2021, №4. (48). С. 91-96. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).12.