Методичні підходи до удосконалення інформаційного забезпечення управління професійним ризиком

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Кружилко, О. Є.
Володченкова, Н. В.
Ткалич, І. М.
Демчук, Г. В.
Kruzhilko, O. Ye.
Volodchenkova, N. V.
Tkalych, I. M.
Demchuk, H. V.
DOI
10.36804/nndipbop.37-4.2021.3–7.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
Анотація
У статті викладено результати аналізу сучасного стану інформаційного забезпечення системи управління охороною праці в аспекті переходу до впровадження ризик-орієнтованого підходу. Відзначено, що система управління охороною праці, яку було сформовано відповідно до командно-адміністративних засад планової економіки, в умовах сьогодення виявилась недостатньо ефективною, відтак удосконалення потребує і її інформаційне забезпечення. Одним із недоліків існуючого інформаційного забезпечення управління охороною праці можна вважати невирішеність питань інтеграції різних інформаційних систем (ІС) в сфері охорони праці, призначених для вирішення завдань управління, що не дозволяє формувати узагальнені інформаційні бази, проводити аналітичну обробку даних. Оцінка професійних ризиків потребує здійснення систематичного контролю показників діяльності підприємства, передбачає прогнозування динаміки змін цих показників, а також врахування інших чинників, які потенційно впливають на професійні ризики. Для автоматизації процесу збору та аналізу початкових даних, моделювання та розрахунку прогнозу професійного ризику пропонується створення спеціалізованої інформаційної системи моніторингу. Враховуючи необхідність значних обсягів фінансових витрат на реалізацію цього проєкту, інші підходи до вдосконалення інформаційного забезпечення полягають у поступовому створенні окремих підсистем системи моніторингу. Сформовано основні напрями удосконалення інформаційного забезпечення управління професійним ризиком, зокрема запропоновано модернізацію інформаційних систем на державному рівні та рівні підприємств. Накопичені в процесі функціонування цих систем статистичні дані можуть бути використані як початкові дані для оцінювання професійного ризику та подальшого розроблення обґрунтованих профілактичних заходів.
The article presents the results of the analysis of the current state of information support of the labor protection management system in the aspect of transition to the introduction of risk-oriented approach. It is noted that the system of labor protection management, which was formed in accordance with the command-administrative principles of the planned economy, in today's conditions was not effective enough, so it needs to improve its information support. One of the shortcomings of the existing information support of labor protection management can be considered unresolved issues of integration of various information systems (IS) in the field of labor protection, designed to solve management problems, which does not allow to form generalized information bases, to conduct analytical data processing. Assessment of occupational risks requires systematic monitoring of enterprise performance indicators, provides for forecasting the dynamics of changes in these indicators, as well as taking into account other factors that potentially affect occupational risks. To automate the process of collecting and analyzing initial data, modeling and calculating the forecast of occupational risk, it is proposed to create a specialized monitoring information system. Given the need for significant financial costs for the implementation of this project, other approaches to improving information support are the gradual creation of separate subsystems of the monitoring system. The main directions of improvement of information support of occupational risk management are formed, in particular modernization of information systems at the state level and enterprise level is offered. The statistics accumulated during the operation of these systems can be used as initial data for occupational risk assessment and further development of sound preventive measures
Опис
Ключові слова
охорона праці , професійний ризик , інформаційна система , планування , labor protection , professional risk , information system , planning
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є., Володченкова Н. В., Ткалич І. М., Демчук Г. В. Методичні підходи до удосконалення інформаційного забезпечення управління професійним ризиком. Проблеми охорони праці в Україні. 2021. № 37(4). C. 3-7. DOI:10.36804/nndipbop.37-4.2021.3–7.