Підвищення ефективності технічного обслуговування машин

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Голотюк, М. В.
Налобіна, О. О.
Бундза, О. З.
Тхорук, Є. І.
Дорощук, В. О.
Holotiuk, M. V.
Nalobina, O. O.
Bundza, О. Z.
Tkhoruk, Y.
Doroshchuk, V.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет водного господарства та природокористування
Анотація
У статті представлені результати аналізу існуючих в даний час форм організації технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, що експлуатується підприємствами агропромислового комплексу.Розглянуто варіанти сучасних методів організації системи технічного обслуговування і ремонту на основі управління технічним станом машин з урахуванням теорії їх старіння. Ці нові погляди на організацію обслуговування машинно-тракторного парку, засновані на конструктивних особливостях сучасної техніки, можуть істотно вплинути на ефективність обслуговування машин за рахунок скорочення часу виконання робіт і скорочення переліку технологічних операцій. Розроблено та запропоновано до впровадження рекомендації щодо формування нової, перспективної, організації технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Представлено теоретичні основи експлуатаційної надійності машин, які формуються на фактичному матеріалі лабораторних, стендових і виробничих випробувань машин, на результатах багаторічних спостережень за їх експлуатацією в реальних умовах. На основі результатів досліджень встановлено,що вданий час в поточному ремонті вузлів машин використовуються дві стратегії: без застосування технічного діагностування і на основі технічного діагностування.Залежно від умов відновлення перша стратегія має два різновиди:профілактична реставрація, при якій здійснюється своєчасне подання заміни комплектуючих після планованого розбирання;заміна компонентів у міру необхідності після їх виходу з ладу.При другій стратегії профілактичне відновлення проводиться при наявності штатного технічного діагностування, що дозволяє більш повно використовувати ресурс замінених компонентів і збільшувати частоту їх замін, така стратегіядоцільна тільки при оптимальних економічних показниках, в іншому випадку слід переходити до першої стратегії поточного ремонту.
The article presents the results of the analysis of currently existing forms of organization of technical maintenance of agricultural machinery operated by enterprises of the agro-industrial complex. It was considered the variants of modern methods of organizing the system of maintenance and repair based on the management of the technical condition of machines, taking into account the theory of their aging.These new views on the organization of maintenance of the machine-tractor park, based onthe design features of modern technology, can significantly affect the efficiency of machine maintenance by reducing the time of work and reducing the list of technological operations.It has been developed and proposed the recommendations on the formation of a new, perspective organization of technical maintenance of agricultural machinery for implementation. It has also presented the theoretical foundations of operational reliability of machines, which are formed on the actual material of laboratory, bench and production tests of machines, on the results of long-term observations of their operation in real conditions.Based on the research results, it was established that two strategies are currently used in the ongoing repair of machine components: without the use of technical diagnostics and on the basis of technical diagnostics. Depending on the restoration conditions, the first strategy has two varieties: preventive restoration, in which timely submission of component replacement is carried out after the planned disassembly; replacement of components as necessary after their failure.In the case of the second strategy, preventive maintenance is carried out in the presence of regular technical diagnostics, which allows for more complete use of the resource of replaced components and to increase the frequency of their replacements. Such a strategy is appropriate only with optimal economic indicators, otherwise one should proceed to the first strategy of ongoing repair.
Опис
Ключові слова
технічне обслуговування , ремонт машин , експлуатаційна надійність машин , безвідмовність , ресурс , maintenance , machine repair , machine operational reliability , reliability , resource
Бібліографічний опис
Голотюк М. В., Налобіна О. О., Бундза О. З., Тхорук Є. І., Дорощук В. О. Підвищення ефективності технічного обслуговування машин. Вісник НУВГП. Серія: Технічні науки. 2022. Вип. 3(99). С. 118–125.