Сучасний інструментарій моделювання, планування та регулювання заходів реалізації стратегії екологічно спрямованого інвестиційного розвитку підприємств країни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Латишева, О. В.
Підгора, Є. О.
Касьянюк, С. В.
Неронова, Л. О.
Latysheva, O. V.
Pidhora, Ye. O.
Kasianiuk, S. V.
Neronova, L. O.
DOI
https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-76-84
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
У статті представлено результат моделювання етапів стратегії екологізації діяльності промислового підприємства на підставі платформи моделювання «Ramus Modeler» сучасних платформ SADT – діаграм (від англ. – «Structured analysis and design technique»). Пропонується визначати та регламентувати основні етапи програми природоохоронного інвестиційного розвитку на підставі їх моделювання з використанням пакету прикладних програм ARIS (від англ. – Architecture of Integrated Information Systems). Представлено результат моделювання етапів удосконалення природоохоронної діяльності промислового підприємства в стандарті функціонального моделювання – IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) програмного забезпечення «Ramus Modeler». Доведено, що отримана в результаті моделювання контекстна діаграма (функціональна діаграма вищого рівня) та її декомпозиція надає наочний детальний опис етапів екологізації діяльності, а також мети, завдань, очікуваних результатів та існуючих ресурсів, механізмів управління та забезпечення, вхідної та вихідної документації, відповідальних осіб та інше, що дозволяє встановлювати можливі недоліки та внести необхідні зміни.
In the article the result of design of the stages of strategy of ecologization of activity of industrial enterprise is presented on the basis of platform of design of «Ramus Modeler» of modern platforms of SADT – diagrams (Structured of analysis and design tech-nique). In the article it is suggested to determine and regulate the basic stages of the program of nature protection investment deve- lopment on the basis of their design with the use of application of ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) package. In the article the result of design of the stages of improvement of nature protection activity of industrial enterprise is presented in the standard of functional design – IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling) of «Ramus Modeler» software. It is well-proven that the context diagram (functional diagram of higher level) and her decoupling got as a result of design give the evident detailed description of the stages of ecologization of activity, and also aim, tasks, expected results and existent resources, mechanisms of management and providing, entrance and initial documentation, responsible persons et al, that allows to set possible defects and bring in necessary changes.
Опис
Ключові слова
стратегія , еколого-економічне регулювання , інвестиційний розвиток , екологічно спрямоване удосконалення , бізнес-процеси , нотація IDEF0 , методологія ARIS , платформа Bizagi , моделювання бізнес-процесів , функціональна модель , декомпозиція , strategy , еnvironmental and economic regulation involves , investment development , ecologically directed improvement , business processes , notation of IDEF0 , methodology of «ARIS» , platform of «Bizagi» , design of business processes , functional model , decoupling
Бібліографічний опис
Латишева О. В., Підгора Є. О., Касьянюк С. В., Неронова Л. О. Сучасний інструментарій моделювання, планування та регулювання заходів реалізації стратегії екологічно спрямованого інвестиційного розвитку підприємств країни. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). C. 76–84. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-76-84 .