Розвиток системних підходів до превентивного керування якістю термомеханічно обробленого товстолистового прокату категорії К60

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Курпе, О. Г.
Кухар, В. В.
Ву, К.
Єфременко, В. Г.
Зурнаджи, В. І.
Kurpe, O. G.
Kukhar, V. V.
Wu, K.
Efremenko, V. G.
Zurnadzhу, V. I.
ORCID
DOI
10.36910/775.24153966.2022.74.6
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцький національний технічний університет
Анотація
Показано, що з метою функціонування та досягнення розвитку підприємства, система менеджментуякості актуальна до впровадження на всіх процесних ділянках, починаючі від постачання сировини і закінчуючи процесами роботи зі споживачами продукції. На підставі аналізу встановлено, що додаткові вимоги до показників якості прокатної продукції перевищують встановлені нормативними документами значення, що необхідно враховувати при розробці технологій. Визначено, що на підставі встановлених зв’язків між технологічними параметрами прокатки та механічними властивостями готового термомеханічно обробленого товстолистового прокату, які закладено в удосконалену методологію превентивного керування якістю, можливо підвищити стабільність процесів прокатки. Перевірка запропонованої методології показала зменшення стандартноговідхилення для границі плинності, тимчасового опору та відносного подовження на 44%, 31% та 46% відповідно від первинних даних, отриманих при прокатці сталі категорії міцності К60 на товстолистовому стані 3600.
It is shown that the quality management system is relevant to be implemented in all process areas, from the supply of raw materials to the processes of working with consumers of products, in order to operate and achieve the development of the enterprise. On the basis of the analysis, it has been established those additional requirements for quality indexes of rolledproducts exceed the values established by normative documents, which should be taken into account when developing technologies. It has been determined, that on the basis of the established relationships between processing parameters of rolling and mechanical properties of finished thermomechanically processed heavy plates, which are incorporated in the advanced methodology of preventive quality management, is possible to increase the stability of the rolling processes. The testing of the proposed methodology showed decreases in the standard deviation of yield strength, tensile strength and percent elongation by 44%, 31% and 46% respectively, regard to the primary data obtained when rolling K60 steel at Heavy Plate Mill 3600.
Опис
Ключові слова
превентивне керування якістю , товстолистовий прокат , термомеханічний контрольований процес , показники якості , механічні властивості , статистична обробка даних , preventive quality management , heavy plate rolled products , thermo-mechanical control process , quality indices , mechanical properties , statistical treatment of data
Бібліографічний опис
Курпе О. Г., Кухар В. В., Ву K., Єфременко В. Г., Зурнаджи В. І. Розвиток системних підходів до превентивного керування якістю термомеханічно обробленого товстолистового прокату категорії К60. Наукові нотатки. 2022. № 74. С. 39–48.