Науково-технологічна сфера як об’єкт державного регулювання: термінологічний і сутнісний аналіз

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Шкрабак, І. В.
Нікульчев, М. О.
Shkrabak, I. V.
Nikulchev, M. O.
DOI
https://doi.org/10.15421/152081
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Анотація
Метою дослідження виступає вивчення й аналіз сучасних підходів до дескрипції науково-технологічної сфери у вітчизняній і зарубіжній науці, визначення її сутнісних характеристик і уточнення змісту поняття «науково-технологічна сфера як об’єкт державного регулювання». Актуальність зумовлена недостатньою теоретичною визначеністю науково-технологічної сфери як об’єкта державного регулювання, який системно поєднує в собі кілька широких сфер діяльності (наукову, технічну, технологічну, інноваційну), що призводить до зниження результативності й ефективності функціонування механізмів державного регулювання процесів генерації, прикладної трансформації та дифузії знань у всі сфери життєдіяльності суспільства. До результатів дослідження належить обґрунтування трансформації ролі технології в історичному процесі розгалуження функцій науки у суспільстві. Визначено, що в Україні реалізується змішаний варіант інститутотворення в науково-технологічній сфері. Обґрунтовано неправомірність тлумачення національної інноваційної системи як інституціональної моделі науково-технологічної сфери і розкрито структуру її основних дескрипторів. Обґрунтовано, що науково-технологічна сфера має системну природу і наведені ознаки її системності. Сформульовані висновки полягають у визначенні особливостей технології як галузі перехрещення основних функцій науки у суспільстві. Визначено, що з-поміж усіх видів діяльності у науково-технологічній сфері можуть бути виокремлені основні й забезпечувальні, які формують засоби і процеси генерації нового знання у вигляді різного роду ресурсів (матеріальних, фінансових, кадрових, інформаційних, організаційних тощо) і можливостей їх використання. У ході дослідження уточнено поняття «науково-технологічна сфера як об’єкт державного регулювання» і визначені перспективи подальших досліджень.
The aim of the research is to study and analyze modern approaches to the description of scientific and technological sphere in domestic and foreign science, to determine its essential characteristics and clarify the meaning of "scientific and technological sphere as an object of state regulation." The urgency is due to insufficient theoretical certainty of the scientific and technological sphere as an object of state regulation, which systematically combines several broad areas of activity (scientific, technical, technological, innovative), which reduces the effectiveness and efficiency of mechanisms for state regulation of generation processes, applied transformation and diffusion of knowledge in all spheres of society. The results of the study include a justification for the transformation of the role of technology in the historical process of branching out the functions of science in society. It was determined that a mixed version of institution-building in the scientific and technological sphere is being implemented in Ukraine. The illegality of the interpretation of the national innovation system as an institutional model of the scientific and technological sphere is substantiated and the structure of its main descriptors was revealed. It was substantiated that the scientific and technological sphere has a systemic nature and the signs of its systematization were given. The formulated conclusions were to determine the features of technology as an area of intersection of the main functions of science in society. It was determined that among all types of activities in the scientific and technological sphere can be distinguished basic and supporting, which form the means and processes of generating new knowledge in the form of various resources (material, financial, personnel, information, organizational, etc.) and opportunities for their use. The study clarifies the concept of "scientific and technological sphere as an object of state regulation" and identifies prospects for further research.
Опис
Ключові слова
науково-технологічна сфера , функції науки , технологія , концепція , дескриптор , діяльність , державне регулювання , scientific and technological sphere , functions of science , technology , concept , descriptor , activity , state regulation
Бібліографічний опис
Шкрабак І., Нікульчев М. Науково-технологічна сфера як об’єкт державного регулювання: термінологічний і сутнісний аналіз. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, № 4. С. 64–74. DOI: https://doi.org/10.15421/152081 .