Аналітичні та ринкові показники вартості підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Жерліцин, Д. М.
Zherlitsyn, D. M.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Анотація
Сучасний період розвитку підприємств України та вихід на світові ринки капіталу вимагають розширення підходів до оцінки ефективності бізнесу. У таких умовах у міжнародній та вітчизняній практиці активно застосовуються інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством. У статті визначено поняття та ключові напрями застосування вартісно-орієнтованого підходу до управління вітчизняними підприємствами. Уточнено аналітичні особливості визначення показника економічної доданої вартості підприємства. Обґрунтовано принципи оцінки ринкової доданої вартості підприємства. Досліджено стан торгів на фондовому ринку ПФТС щодо простих іменних акцій провідних емітентів. Проведено оцінку показників прибутковості, економічної та ринкової доданої вартості для виробничих підприємств, акції яких постійно представлено у торговельних сесіях фондового ринку. Визначено проблеми оцінки аналітичних та ринкових показників доданої вартості підприємства. Визначено напрями вдосконалення систем оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємств.
The current Ukrainian enterprises development and their entrance to the world capital markets requires an ex-pansion of approaches to define a business performance. There are many value-oriented tools of enterprise man-agement in the international and domestic practice that are used in such circumstances. Therefore, the purpose of the paper is to develop a complex approach to the analytical and market evaluation of value-oriented management indicators of the enterprise and to conduct their practical implementation. The paper is based on the theoretical principles and mechanisms of the operational, financial and investment activities management of the microeconomic system. The article defines the concept and key areas of application of the value-based approach to the manage-ment of domestic enterprises. The analytical features of determining the indicator of economic value added of the enterprise are clarified. The principles of assessing the market value added of an enterprise are grounded. The state of trading on the PFTS stock market for ordinary registered shares of leading issuers is investigated. Profitability together with the economic and market value added indicators have been evaluated for manufacturing enterprises, the shares of which are constantly represented at stock market trading sessions. The problems of evaluating indi-cators of analytical and market value-added Ukrainian enterprises are identified. The results of the paper provide a theoretical and practical basis for the development of an efficiency indicators, which are based on certain analytical methods. The article defines practical directions of financial management and control systems activities by using a universal analytical and market-based instruments implication. Implementation of the proposed measures will in-crease efficiently of analytical and control instruments for the enterprise management system. Models and methods of the internal control system of financial potential, external control of financial stability and investment attractiveness will be implemented. The main directions for the improving the system of estimation the effectiveness of the function-ing and development of the enterprises are identified.
Опис
Ключові слова
управління підприємством , вартісні показники , аналітичні показники вартості , економічна додана вартість , ринкова додана вартість , enterprise management , valuebased indicators , analytical indicators of value , economic value added , market value added
Бібліографічний опис
Жерліцин Д. М. Аналітичні та ринкові показники вартості підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 5 (22). C. 67-72. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-22-2019.