Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Турлакова, С. С.
Резніков, Р. Б.
Turlakova, S. S.
Reznikov, R. B.
DOI
http://doi.org/10.15407/econindustry2021.02.108
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
Сьогодні доступ до електроенергіїє базовою потребою як звичайних громадян, так і підприємств практично всіх сфер господарської діяльності та ділової активності. Підпри-ємства,що входять в енергетичну інфраструктуру країни, мають стратегічну важливість на державному рівні. Надано визначення неоптимальних витрат для підприємств енергетичної галузі Укра-їни. Розглянуто моделі оцінки ефективності функціонування підприємств щодо можливості їх застосування для пошуку неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузіта в контексті українських реалій. Здійснено огляд підходів до фінансового аналізу діяльності. підприємств. Встановлено, що висока інфляція унеможливлюєповноцінневикористанняцихпідходівдля пошуку неоптимальних витрат. Доведено, що без допоміжного аналізу жодна з розглянутих моделей не відповідає особливостям та вимогам ідентифікації неоп-тимальних витрат підприємств енергетичної галузі. Запропоновано підхід,який комбінує різні моделі оцінки ефективності підприємства, фінансового аналізу та сучасні засоби збору, обробки йаналізу даних для автоматизації процесу пошуку неоптимальних витрат на підприємствах енергетичного сектору України. Застосування даного підходу дозволить мінімізувати працевтрати на такий комплексний аналіз і автоматизувати процес бенчмаркінгу аналізованої компанії, надати інформацію ке-рівництву проаспектидіяльностіпідприємства, де мають місце неоптимальні витрати. Ди-намічні звіти про діяльністьпідприємства та оцінка ефективності згідно із запропоновани-ми моделями дозволять ініціювати проєкт або програму з оптимізації витрат упевній сфе-рі. Ефективність такого підходу багато в чому залежатимевід дієвості обраної тареалізо-ваної програми оптимізації витрат. Окреслено перспективні напрями досліджень:пріоритизація проєктів з оптимізації витрат, ідентифікація ризиків,пов'язаних із мінімізацією неоптимальних витрат, контроль за виконаннямпроєктів і програм зоптимізації витрат. Проблематику подальшихдослі-джень буде визначено після пілотного впровадження запропонованого підходуна діючому підприємстві енергетичного секторуУкраїни.
An energy sector is one of the pivotal industries of an economy. Access to electricity is a basic need for citizens, as well as for all spheres of economic activity and it is a necessity for the successful functioning of many types of enterprises. Companies, which are a part of a national energy infrastructure, have strategical importance at a governmental level. In this paper it was offered the definition of non-optimal/suboptimal costs for the com-panies of the Ukrainian energy sector. There were reviewed models for assessing the efficien-cy of the functioning of companies and their applicability for non-optimal costs identification, considering the Ukrainian energy sector context. Also, in was conducted an analysis of ap-proaches to the financial diagnostics of enterprises. It was defined that high inflation does not allow full use of some of the approaches to find suboptimal costs. It is proved that without auxiliary analysis, none of the models considered corresponds to the business requirements and capable of identifying non-optimal costs of the companies in the energy sector of indus-try. An approach that combines various models for assessing the efficiency of an enterprise, financial analysis and modern means of collecting, processing and analyzing data to automate the process of searching for non-optimal costs at enterprises of the energy sector of Ukraine was proposed. The application of the proposed methodology will minimize labour losses for such a comprehensive analysis, automate the benchmarking process of the analyzed company and provide information to the company‟s management, helping to identify areas of the com-pany, where there are non-optimal costs are located and which can be optimized to improve the efficiency of the company. Dynamic reports about a company‟s functioning and an assessment of the efficiency ac-cording to the proposed models will allow to initiate a project or program to optimize costs in a particular area of such a company. The effectiveness of this approach will largely depend on the effectiveness of the selected and implemented cost optimization program. The promising areas of further researches were identified, in particular –the prioritiza-tion of projects to optimize costs, identification of risks, associated with minimizing non-optimal costs, monitoring the implementation of projects and programs to optimize costs. The further direction of researches will be defined after the pilot implementation of the proposed methodology on one of the companies in the Ukrainian energy sector.
Опис
Ключові слова
неоптимальні витрати , діагностика неоптимальних витрат , підприємства енергетичної галузі , модель діагностики , ефективність функціонування , suboptimal costs , diagnostics of suboptimal costs, , energy sector enterprises, , diagnostic model , efficiency of functioning
Бібліографічний опис
Турлакова С. С., Резніков Р. Б. Підхід до діагностики неоптимальних витрат підприємств енергетичної галузі. Економіка промисловості. 2021. № 2 (94). С. 108–124. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2021.02.108.