Мехатроніка в системах точного землеробства

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Голотюк, М. В.
Налобіна, О. О.
Бундза, О. З.
Тхорук, Є. І.
Дорощук, В. О.
Holotiuk, M. V.
Nalobina, O. O.
Bundza, О. Z.
Tkhoruk, Y.
Doroshchuk, V.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет водного господарства та природокористування
Анотація
У статті розглядається актуальний напрямок розвитку агропромислових комплексів в основі якого лежить використання ресурсозберігаючих технологій. Одним з найбільш ефективних та перспективних методів підвищення продуктивності виконання робіт в агропромисловому комплексі є впровадження систем точного землеробства. У статті представлена і досліджена можливість використання засобів автоматизації для управління сільськогосподарською технікою. Запропоновано рішення щодо створення централізованої уніфікованої автоматизованої інформаційної системи управління. Для підвищення врожайності сільськогосподарських культур і зниження витрат необхідно розробляти і впроваджувати сучасні і передові технології польових досліджень і прогнозування врожайності. Такі технології забезпечують більш ефективне використання природних, матеріальних та інших ресурсів, сприяють розвитку високоефективної економіки без порушення навколишнього середовища, збільшуючи витрати. Багато сільськогосподарських підприємств використовують технології точного землеробства з використанням систем супутниковий моніторинг для агропромислового комплексу. Впровадження точного землеробства включає в себе три основні етапи: збір інформації, прийняття рішень на основі аналізу отриманих даних і реалізація запланованих заходів. Для реалізації таких заходів необхідно застосовувати існуючі технології точного землеробства: картографування і паралельне водіння, що є поширеною технологією точного землеробства, що включає в себе GPS-приймач, дисплей з показником, автопілот і процесор, який обробляє дані. При цьому задіяна супутникова навігація і спеціалізовані програми для дистанційного управління технікою. Такий спосіб дозволяє домогтися максимальних врожаїв, зменшити кількість внесених добрив, підвищити екологічність землеробства.
The article considers the current direction of the development of agro-industrial complexes, which is based on the useof resource-saving technologies. The introduction of precision farming systems is one of the most effective and promising methods of increasing the productivity of work in the agro-industrial complex.The article presents and explores the possibility of using automation tools for managing agricultural machinery. It was proposed a solution of creating a centralized unified automated management information system.It is necessary to develop and implement modern and advanced technologies of field research andyield forecasting to increase the yield of agricultural crops and reduce costs. Such technologies ensure more efficient use of natural, material and other resources. They contribute to the development of a highly efficient economy and increase costs without harming the environment.Many agricultural enterprises use precision farming technologies using satellite monitoring systems for the agro-industrial complex. The implementation of precision agriculture includes three main stages: gathering information, making decisions based on the analysis of the received data, and implementing planned activities.It is necessary to apply existing technologies of precision agriculture to implement such measures: mapping and parallel driving, which is a common technologyof precision agriculture, which includes a GPS receiver, a display with a pointer, an autopilot and a processor that processes data.At the same time, satellite navigation and specialized programs for remote control of equipment are involved. This method makes it possible to achieve maximum yields, reduce the amount of applied fertilizers, and increase the environmental friendliness of agriculture.
Опис
Ключові слова
системами точного землеробства , мехатроніка , агропромисловий комплекс , системний підхід , техніка , precision farming systems , mechatronics , agro-industrial complex , system approach , technology
Бібліографічний опис
Голотюк М. В., Налобіна О. О., Бундза О. З., Тхорук Є. І., Дорощук В. О. Мехатроніка в системах точного землеробства. Вісник НУВГП. Серія: Технічні науки. 2022. Вип. 4 (100). С. 114–123.