Основні аспекти управління персоналом в сучасних економічних умовах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Смирнова, І. І.
Шевяков, Д. В.
Курченко, В. С.
Smyrnova, I. I.
Shevyakov, D. V.
Kurchenko, V. S.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мукачівський державний університет
Анотація
У статті визначено, що в сучасних умовах на підприємствах країни недостатньо уваги приділяється формуванню системи управління персоналом як цілісної сукупності взаємодіючих елементів, що забезпечує прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. Розглянуто взаємозв’язок та вплив управління персоналом на досягнення ефективної діяльності підприємства. Обґрунтовано, що ефективне управління персоналом стає фактором забезпечення економічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Узагальнено сукупність основних принципів управління персоналом, а також зазначено, що їх співвідношення залежить від конкретних умов діяльності підприємства. На основі опрацювання наукових праць розкрито, що оцінювання ефективності управління персоналом може виступати потужним важелем зростання результативності управлінського процесу. Виявлено, що у зв’язку з трудовою міграцією та відтоком робочої сили сьогодні основними проблемами на підприємстві в управлінні персоналом стають пошук та відбір кваліфікованого персоналу, забезпечення ефективної діяльності працівників. Визначено основні напрями подолання проблем в управлінні персоналом в сучасних економічних умовах України.
In the article it is determined that in modern conditions at the enterprises of the country not enough attention is paid to the formation of the personnel management system as a whole set of interacting elements, ensuring the adoption of economically sound management decisions. The interrelation and influence of personnel management on achievement of effective activity of the enterprise is considered. It is proved that effective personnel management becomes a factor of economic stability and competitiveness of the enterprise. Generalized set of basic principles of personnel management and indicated that their ratio depends on the specific conditions of the enterprise. On the basis of the study of scientific papers revealed that the assessment of the effectiveness of personnel management can be a powerful lever for the growth of the effectiveness of the management process. It is revealed that as a result of labour migration and the outflow of labor in the enterprise the main problems in personnel management is the search for and selection of qualified personnel and ensure the efficient operation of workers. The main directions of overcoming problems in personnel management in modern economic conditions of Ukraine are defined.
Опис
Ключові слова
персонал , управління персоналом , підприємство , принципи , ефективність , вирішення проблем , personnel , personnel management , enterprise , principles , efficiency , decision of problems
Бібліографічний опис
Смирнова І. І., Шевяков Д. В., Курченко В. С. Основні аспекти управління персоналом в сучасних економічних умовах України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. C. 622– 627. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-97.