Логістика міста як фактор удосконалення системи управління попитом на продукцію підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Шкрабак, І. В.
Shkrabak, I. V.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет; ТОВ “ДКС Центр”
Анотація
В статті розкрито структуру системи управління попитом на продукцію підприємства. Обґрунтовано, що сприяння попиту передбачає створення умов для максимального спрощення та полегшення процедури придбання товару, в тому числі – через усунення недоліків системи збуту підприємства, зокрема і шляхом оптимізації розташування точок роздрібної торгівлі. Стан міської логістики характеризується низкою показників, які можуть істотно впливати на ефективність функціонування системи збуту підприємства. Визначено, що мобільність міста може перебувати в чотирьох принципово відмінних станах (зріла динамічна, зріла статична, незріла динамічна, незріла статична), ідентифіковано позитивні і негативні фактори впливу стану мобільності міста на вибір місця розташування точок роздрібної торгівлі, які мають бути враховані при використанні методу зважених факторних навантажень в процесі вибору локацій точок роздрібної торгівлі продукцією підприємства.
The article described the structure of the demand management system for the company's products. The promotion of demand envisages creation of conditions for maximum simplification and simplification of the procedure for the acquisition of goods, including by eliminating the shortcomings of the company's sales system, in particular by optimizing the location of retail outlets was justified. The condition of urban logistics was characterized by a number of indicators that can significantly affect the efficiency of the operation of the company's sales system. It was determined that the city's mobility can be in four fundamentally different states (mature dynamic, mature static, immature dynamic, immature static), identified positive and negative factors influencing the state of city mobility to choose the location of retail points to be taken into account when using the method weighted factor loads in the process of selecting locations of points of retail trade products of the enterprise.
Опис
Ключові слова
управління попитом , сприяння попиту , недоліки збуту , роздрібна торгівля , розташування , мобільність міста , фактори , demand management , demand facilitation , sales deficiencies , retail trade , location , urban mobility , factors
Бібліографічний опис
Шкрабак І. В. Логістика міста як фактор удосконалення системи управління попитом на продукцію підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6929 .