Ідентифікація та оцінювання професійного ризику підприємства методомексплуатаційної безпеки і працездатності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Володченкова, Н. В.
Volodchenkova, N. V.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет харчових технологій
Анотація
Статистичні дані з питань безпеки праці в Україні свідчать про те, що рівень травматизму залишається досить високим. Однією з важливих ланок діяльності будь-якого підприємства харчової промисловості є аналіз ізапо-біганняризику виникнення небезпек або небезпечних ситуацій, що можуть призводити до виробничої травми, профзахворювання або загибелі праців-ника. З метою контролю та мінімізації джерел ризику, щоможуть бути причиною нещасних випадків, проводиться ідентифікація йоцінення ризиківна підприємстві, які виникають у процесі виробничої діяльності. У статті представлено результатианалізу міжнародних стандартів з менеджменту ризиків і наведено методику ідентифікації та запобігання не-безпекам методом функціонального аналізу дослідження небезпек і праце-здатності. Розроблено алгоритм ідентифікації та реєстру ризиків. При проведенні ідентифікації можливих небезпек пропонується використовувати ключові та керуючі слова для кожної стадії (сегмента) технологічного про-цесу та визначати можливі відхилення, причини та наслідки цих відхилень івтрати внаслідок можливих відхилень. За результатами складаєтьсяматрицяможливих відхилень. На основі проведеного аналізу розробляються заходиз метою запобігання можливим небезпекам іпризначається відповідальна особа, що контролюєстадію технологічного процесу та не допускає відхи-лення необхідних параметрів.Визначення й оцінення виробничих ризиків запобігатиме виникненню не-безпечних ситуацій, випадкам травматизму та професійних захворювань, що забезпечить збереження здоров’я й життя робітників і благополуччя всього підприємства. Стратегія, направлена на ризик-менеджмент, дасть змогу визначитидля підприємствасаме ті ризики, які потенційно здатні викликати серйозні негативні наслідки.
Statistics on labour safety in Ukraine indicate that the level of injury remains at a high level. One of the important parts of the activity of any enterprise of food industry is the analysis and preventionor dangerous situations that can lead to industrial injury, occupational disease or death of the employee. In order to control and minimize risk that may be the reason of accidentsidentification and evaluating the risk of the company, arising in the course of the production activityare carried out.Results of the analysis of international standardsaboutmanagement of risks are presented in the paperand methods of identification and prejudice the dangers byfunctional analysis of the dangersare given. The algorithm of identification and register of risksis developed. During the identification of potential danger,the key and control words for each stage (segment) of technological process and determine the possible deviation, reasonsand consequences of these deviations and loss as a result of possible deviationsis proposed to use. Amatrix of possible deviationsis developed. Based on the analysis ofin order to prejudice possible dangers measures are developed and responsible person that control stage of the technological process is appointed.Identifying and evaluating the production risks will prevent from dangeroussituations, cases of injury and occupational diseases, that will ensure the preservation of health and life of workers and the welfare of the whole enterprise. The strategy, which is aimed at risk management, will provide the opportunity to determine for the enterprise, just those risks that are potentially able to cause serious negative consequences.
Опис
Ключові слова
небезпека , ризик , рішення , оперативність , менеджмент , Danger , Risk , Decision , Efficiency , Management
Бібліографічний опис
Володченкова Н. В. Ідентифікація та оцінювання професійного ризику підприємства методом експлуатаційної безпеки та працездатності. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Т. 24, № 4. C. 139-145.