Методи аналізу впливу неекономічних факторів на сталий розвиток країни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Мінц, О. Ю.
Дмитрієнко, О. В.
Mints, A. Yu.
Dmytriienko, E. V.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Приазовський державний технічний університет
Анотація
Досягнення цілей сталого розвитку є одним із головних завдань в сучасному світі. Основні з них - це задоволення зростаючих потреб шляхом раціонального використання існуючих ресурсів кожної країни для забезпечення подальшого існування в довгостроковій перспективі. Концепція сталого розвитку розглядає економічні чинники нарівні з неекономічними, а досвід розвинених країн світу доводить правильність такого підходу. Метою роботи є виявлення пріоритетних напрямків розвитку України в розрізі цілей сталого розвитку. Об'єктом дослідження є процеси забезпечення сталого розвитку країни в умовах обмежених ресурсів. Предметом дослідження є методи визначення взаємозв’язків між інвестиційною привабливістю країни та неекономічними факторами, що її зумовлюють. В роботі досліджено економічні та неекономічні показники розвитку країн, виявлено їх переваги з позицій вивчення сталого розвитку. Обґрунтовано вибір країн, часовий період і методи дослідження. Складено репрезентативну вибірку даних з макроекономічних показників розвитку країн та індексів їх розвитку за період з 2000 до 2017 року. Проведено аналіз зв'язків між економічними і неекономічними факторами розвитку країн. В роботі використано як загальнонаукові (аналіз, порівняння, синтез, узагальнення), так і спеціалізовані методи економічних розрахунків та математичної статистики. Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні низки неекономічних показників, які мають сильний зв’язок із інвестиційною привабливістю країни, а через те можуть бути рушійною силою для досягнення цілей сталого розвитку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мінц О. Ю., Дмитрієнко О. В. Методи аналізу впливу неекономічних факторів на сталий розвиток країни. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. Вип. 18. С. 66–72.