Статистичні властивості показників фінансових ринків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Жерліцин, Д. М.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.32843/infrastruct35-78
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
Фінансові ринки генерують значні обсяги управлінської інформації щодо ключових тенденцій розвитку соціально-економічних систем різного рівня складності. Більшість сучасних підходів, що пов’язані з використанням інформації з фінансових ринків, заснована на базових припущеннях щодо статистичної значущості вибіркових даних. У роботі представлено оцінки ключових статистичних властивостей показників розвитку фінансових ринків. Розглянуто динаміку фондового ринку та ринку валют України, індикаторів світових фондових ринків, ринків криптовалют. Обґрунтовано перелік ключових фінансових активів, що можуть бути включені до класичних моделей інвестиційного портфеля. Доводяться гіпотези щодо нормального розподілу випадкових величних, пов’язаних із динамікою цін та прибутковістю ключових фінансових активів. Запропоновано напрями подальших досліджень тенденцій фінансових ринків на основі сучасних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.
Financial markets generate a lot of managerial information on key trends in the development of socio-economic systems of various levels of complexity. The most of modern approaches related to the use of financial market information, are based on general assumptions regarding the statistical significance of sample data. In addition, at the current stage of economic development of Ukraine, the relevant market does not perform its key functions, namely, it is not an indicator of economic development, it does not determine the real value of the key instrument. Therefore, the purpose of the paper is to substantiate the hypotheses regarding the normal distribution of random variables of different financial markets and the statistical significance of evaluating the invest-ment properties of profitable assets. The article applies different computational tools and econometrics tests and uses the recent data sets. The paper presents the estimation of key statistical properties of the financial market development indicators. The author considers the dynamics of the Ukrainian stock market, indicators of world stock markets, and cryptocurrency markets. The paper substantiates the list of key financial assets that could be included in the classic investment portfolio models. The hypotheses regarding the normal distribution of random variable, which are associated with the dynamics of prices and profitability of key financial assets, are confirmed. The results of this study show the significant variations of the actual data on the dynamics of financial markets and the requirements of key hypotheses about their statistical significance. Key trends have been identified to determine price changes for the Ukrainian and the world financial markets. The directions of further research of financial market trends, based on modern methods of economic and mathematical modeling and information technology, are proposed. The article provides main directions for further research of the financial market trends determination, based on modern methods of economic and mathematical modeling and information technology. The study results can be implemented for improving the classical investment management models and methods.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок , управлінська інформація , статистична властивість , фондовий ринок , ринок криптовалют , випадкова величина , нормальний закон розподілу , financial market , corporate securities market , information resources , econometric analysis , correlation and regression analysis , economic and mathematical modeling
Бібліографічний опис
Жерліцин Д. М. Статистичні властивості показників фінансових ринків. Інфраструктура ринку. 2019. №35. P. 501-506. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct35-78.