Використання системи БМП для блокування небезпечних енергій при проведенні робіт з ремонту та обслуговування техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Майстренко, В. В.
Володченкова, Н. В.
Токар, О. О.
Maystrenko, V.  V.
Volodchenkova, N. V.
Tokar, O. O.
DOI
10.36804/nndipbop.37-4.2021.19–24.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
Анотація
Створення здорових і безпечних умов праці – основне завдання роботодавця при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Практика показує, що причиною нещасних випадків при проведенні робіт з ремонту та обслуговування обладнання є неузгоджені та помилкові дії персоналу, наслідком яких є помилкова подача небезпечної енергії на установку, де працюють люди. З метою профілактики травматизму на підприємствах металургії виникає необхідність перегляду і модернізації існуючого підходу до контролю подачі небезпечної енергії при виконанні ремонтних робіт, удосконалення діючої бірочної системи допуску до ремонтів технологічного обладнання на основі використання досвіду передових світових технологій – упровадження міжнародного стандарту БМП (Блокування – Маркування – Перевірка). Система БМП застосовується під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту устатковання, а також будь-яких інших випадків, коли персоналу необхідно увійти до небезпечної зони, і включає не тільки власне процес блокування і маркування, але й всі інші заходи: ведення документації, організацію зберігання і видачі пристроїв БМП, навчання і перевірки знань персоналу. Як показав аналіз, діюча бірочна система на металургійних підприємствах України поступається своєю ефективністю системі БМП, яка дозволяє практично повністю усунути ризики, пов'язані з людським фактором при проведенні робіт з ремонту та обслуговування обладнання. Проаналізовано зарубіжний досвід використання систем блокування та маркування небезпечних енергій та наявну в Україні нормативно-правову базу з цього питання. За результатами досліджень встановлено основні принципи використання системи БМП на підприємствах металургійної галузі. Запропоновано послідовність реалізації процедури БМП. Детально розглянуто інформацію, на основі якої формується карта БМП. Важливим етапом формування цієї карти є оцінка виробничих ризиків впливу небезпечних енергій в процесі виконання робіт з ремонту та обслуговування обладнання. Обґрунтовано напрям подальших досліджень щодо впровадженням системи БМП і легалізації стандарту БМП на державному рівні.
Creating healthy and safe working conditions is the main task of the employer when performing high-risk work. Practice shows that the cause of accidents during the repair and maintenance of equipment are uncoordinated and erroneous actions of staff, resulting in incorrect supply of hazardous energy to the installation where people work. In order to prevent injuries at metallurgical enterprises there is a need to revise and modernize the existing approach to control the supply of hazardous energy during repairs, improve the current labeling system of access to repairs of technological equipment based on the experience of advanced world technologies. Audit). The BMP system is used to perform maintenance and repair of equipment, as well as any other cases where personnel need to enter the danger zone, and includes not only the actual process of blocking and marking, but also all other activities: documentation, organization of storage and issuance of BMP devices, training and testing of personnel knowledge According to the analysis, the current tag system at the metallurgical enterprises of Ukraine is inferior in efficiency to the BMP system, which allows you to almost completely eliminate the risks associated with the human factor in the repair and maintenance of equipment. The foreign experience of using hazardous energy blocking and labeling systems and the existing legal framework on this issue in Ukraine are analyzed. According to the results of research, the basic principles of using the BMP system at the enterprises of the metallurgical industry are established. The sequence of BMP procedure implementation is offered. The information on the basis of which the BMP map is formed is considered in detail. An important stage in the formation of this map is the assessment of industrial risks of exposure to hazardous energies in the process of repair and maintenance of equipment. The direction of further research on the implementation of the BMP system and the legalization of the BMP standard at the state level is substantiated.
Опис
Ключові слова
охорона праці , небезпечна енергія , виробничий ризик , labour protection , dangerous energy , productive risk
Бібліографічний опис
Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Токар О. О. Використання системи БМП для блокування небезпечних енергій при проведенні робіт з ремонту та обслуговування техніки. Проблеми охорони праці в Україні. 2021. № 37(4). С. 19-24. DOI:10.36804/nndipbop.37-4.2021.19–24.