Методологія організації аналізу і контролю фінансової звітності бюджетних установ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Рекова, Н. Ю.
Кононенко, О. Л.
Rekova, N. Yu.
Kononenko, O. L.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У статті удосконалено методологію організації аналізу та контролю фінансової звітності бюджетних установ, яка ґрунтується на гіпотезі про створення такої системи аналізу та контролю фінансової звітності бюджетної установи, яка надавала би можливість максимізувати позитивні екстерналії діяльності та управлінських рішень бюджетних установ для досягнення державних інтересів у бюджетній політиці. Сформовано принципи, функції, методи методології організації аналізу і контролю фінансової звітності бюджетних установ, що у сукупності мають сприяти своєчасному та якісному прийняттю управлінських рішень в бюджетному процесі на основі систематизованої інформації, зростанню транспарентності органів державного управління та самоврядуванні, забезпеченню зрозумілості фінансових показників бюджетних установ для іноземних користувачів фінансової звітності в умовах її гармонізації є європейськими вимогами.
The article improves the methodology of analy-sis and control of financial statements of budget-ary institutions, which is based on the hypoth-esis of creating a system of analysis and control of financial statements of budgetary institutions, which would maximize positive externalities and management decisions of budgetary institutions to achieve public interests in budget policy. The principles, functions, methods of methodology of analysis and control of financial statements of budgetary institutions are formed, which together should promote timely and high-qual-ity management decisions in the budget pro-cess on the basis of systematized information, increasing transparency of public administration and self-government, ensuring clarity of finan-cial indicators. foreign users of financial state-ments in terms of its harmonization are Euro-pean requirements.
Опис
Ключові слова
методологія , організація , аналіз , контроль , фінансова звітність , бюджетна установа , methodology , organization , analysis , control , financial reporting , budgetary institution
Бібліографічний опис
Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л. Методологія організації аналізу і контролю фінансової звітності бюджетних установ. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 33. С. 259–264.