Дослідження впливу заходів ієрархії контролю на професійний ризик

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Кружилко, О. Є.
Володченкова, Н. В.
Майстренко, В. В.
Ткалич, І. М.
Полукаров, О. І.
Kruzhilko, O. Ye.
Volodchenkova, N. V.
Maystrenko, V.  V.
Tkalych, I. M.
Polukarov, O. I.
DOI
10.36804/nndipbop.37-3.2021.8-13.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
Анотація
У статті проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід побудови системи управління безпекою та гігієною. Відзначено, що пріоритетними завданнями в процесі забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці для багатьох розвинених країн світу є: перегляд та удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки та гігієни праці, стимулювання роботодавців щодо забезпечення належних умов праці, а також підвищення рівня обізнаності керівників та працівників з питань безпеки та гігієни праці. Рекомендації щодо планування заходів в залежності від наявних на підприємствах небезпек та результатів оцінки ризиків містятьсяв документах Міжнародної організації праці. Способи та методи виявлення та оцінки факторів небезпеки можна вибирати відповідно до особливостей робочого місця. Ефективна діяльність зі зниження професійного ризику є передбачає виконання певної послідовностізасобів та методів управління (ієрархії контролю), як це зазначено у міжнародному стандарті ISO 45001. Пропонується використовувати такі пріоритети виконання заходів зі зниження ризику: усунення факторів небезпеки, заміна процесів, операцій, матеріалів або обладнання на менш небезпечні, застосування технічних засобів і методів управління, реорганізація робіт та підготовка працівників, адміністративний контроль факторів небезпеки, засоби індивідуального захисту. За результатами проведених досліджень встановлено, що в умовах відсутності ресурсів для реалізації заходів найвищих пріоритетів найбільш результативним виявився підхід, який поєднує застосування технічних засобів і методів управління, реорганізація робіт та підготовка працівників, а також адміністративний контроль факторів небезпеки. Для впровадження систем управління гігієною та безпекою праці на основі ризикоорієнтованого підходу необхідно, насамперед, розробити та затвердити методику, що визначає порядок розрахунку професійного ризику та забезпечити врахування результатів оцінювання ризику при плануванні профілактичних заходів.
The article analyzes the international and domestic experience in building a safety and hygiene management system. It is noted that the priorities in the process of ensuring safe and harmless working conditions for many developed countries are: revision and improvement of the legal framework for occupational safety and health, encouraging employers to ensure proper working conditions, and raising awareness of managers and employees on occupational safety and health. Recommendations for planning measures depending on the hazards present in enterprises and the results of risk assessment are contained in the documents of the International Labor Organization. Methods and methods of detection and assessment of risk factors can be chosen according to the characteristics of the workplace. Effective occupational risk reduction activities involve the implementation of a certain sequence of tools and management methods (control hierarchy), as specified in the international standard ISO 45001. It is proposed to use the following priorities for risk reduction: elimination of hazards, replacement of processes, operations, materials or equipment for less dangerous, the use of technical means and methods of management, reorganization of work and training of employees, administrative control ofhazards, personal protective equipment. According to the results of the research, in the absence of resources for the implementation of measures of the highest priorities, the most effective approach was the combination of technical means and management methods, reorganization of work and training, as well as administrative control of hazards. To implement occupational health and safety management systems based on a risk-based approach, it is necessary, first of all, to develop and approve a methodology that determines the procedure for calculating occupational risk and ensure that the results of risk assessment are taken into account when planning preventive measures.
Опис
Ключові слова
охорона праці , професійний ризик , профілактика , небезпека , планування , labor protection , occupational risk , prevention , danger , plannin
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є., Володченкова Н. В., Майстренко В. В., Ткалич І. М., Полукаров О. І. Дослідження впливу заходів ієрархії контролю на професійний ризик. Проблеми охорони праці в Україні. 2021. № 37(3). C. 8-13. DOI: 10.36804/nndipbop.37-3.2021.8-13.