Формалізація процесу підготовки плану навчального навантаження викладачів кафедри закладу вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Двухглавов, Д. Е.
Безменов, М. І.
Шматко, О. В.
Двухглавова, А. С.
Корховий, Д. С.
Черкун, М. В.
Dvukhglavov, D. E.
Bezmenov, M. I.
Shmatko, O. V.
Dvukhglavova, A. S.
DOI
https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Представляється формалізований опис процесу планування навчального навантаження науково-педагогічних працівниківкафедрина навчальний рікна кафедрі закладувищої освіти. Актуальність представлення моделі у формалізованому вигляді визначається необхідністю мати єдиний погляд на процеси підготовки потрібних даних, принципи та алгоритми перетворення даних, а також для уніфікації результатів представлення кінцевих результатів.Запропонований формалізований опис розглядається як основа для подальшого створення відповідної автоматизованої системи розрахунку та розподілу навчального навантаження із можливістю автоматизованої генерації та розсилки звітних документів, зокрема семестрового планутаплану навчального навантаження, а також персональних витягів для науково-педагогічних працівників для розділу «Навчальна робота» їх індивідуальних планів. Представлений процес відображає особливості здійснення розподілу та представлення вихідних даних та результатів планування навантаження на певній кафедрі певного закладувищої освіти України. Для підготовки моделей використано систему підтримки процесів проектування EnterpriseArchitect, а тому запропонований формалізований опис може бути адаптований до специфіки іншого закладувищої освіти або його підрозділу. Основу формалізованого опису складає доменна модель. Кожна з суттєвостей доменної моделі представлена набором атрибутів, що дозволяє використовувати кортежі опису при проектуванні бази даних відповідної програмної системи. Визначені етапи планування навчального навантаження у вигляді діаграм бізнес-процесів BPMNта діаграм діяльності UML. Представлені математичні співвідношення та описи порядку проведення обчислень, які дозволяють отримати задані значення величин на визначених етапах формування плану. Запропоновані результати отриманіна основі нормативної бази України у сфері освіти.
A formalized description of the process of planning the studyload of teachersof the department for the academic year at the department of higher education institution. The relevance of presenting the model in a formalized form is determined by the need to have a unifiedview of the processes of preparation of the required data, principles and algorithms of data transformation, as well as to unify the results of presenting the final results. The proposed formalized description is considered as a basis for further creation of an automated system for calculating and distributing studyload with the possibility of automated generation and distribution of reporting documents, including semester planandstudyload plan, and personal extracts for preparing part "Educational work"in teacher’sindividual plans. The presented process reflects the peculiarities of the distribution and presentation of initial data and results of studyload planning at a particular department of a particular institution of higher education in Ukraine. The EnterpriseArchitect design support system was used to prepare the models, and therefore the proposed formalized description can be adapted to the specifics of another higher education institution or its department. The basis of the formalized description is the domain model. Each of the essentials of the domain model is represented by a set of attributes that allows the use of description tuples in the design of the database ofthe respective software system. The stages of training load planning in the form of BPMN business process diagrams and UML activity diagrams are defined. Mathematical relations and descriptions of the order of calculations are presented, which allow to obtain the set values of the valuesat certain stages of the plan formation. The proposed results are obtained on the basis of the regulatory framework of Ukraine in the field of education.
Опис
Ключові слова
автоматизація планування навчального навантаження , доменна модель процесу планування навчального навантаження , automation of studyload planning , domain model of studyload planning process
Бібліографічний опис
Двухглавов Д. Е., Безменов М. І., Шматко О. В., Двухглавова А. С., Корховий Д. С., Черкун М. В. Формалізація процесу підготовки плану навчального навантаження викладачів кафедри закладу вищої освіти. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. 2022. Вип. 1 (7). С . 35–45. DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.06 .