Цільові орієнтири сталого розвитку людського капіталу в умовах побудови інноваційної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Смирнова, І. І.
Smirnova, I. I.
DOI
10.12958/1817-3772-2019-2(56)-198-205
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Анотація
У статті визначено необхідність переходу України на модель сталого розвитку, що зумовлено трансформаційними змінами, які відбулися у вітчизняній економіці за роки незалежності. Визначено роль соціальних інновацій використання людського капіталу та підвищення його конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку. Доведено, що інновацій на економіка грає важливу роль в модернізації національного господарства України та протистоянні глобальній кризі. Творчі індустрії виробляють товари і послуги, включаючи й ідеї, які потім стають ресурсами для інноваційного процесу та інших видів економічної діяльності економіки України як в науковому, так і в технологічному сенсі. Обґрунтовано, що креативний людський капітал є рушійною силою сучасної інноваційної економіки України.
The article identifies the need for Ukraine’s transition to a model of sustainable development, which is caused by the transformational changes that took place in the domestic economy during the years of independence. The role of social innovations in using human capital and increasing its competitiveness in the context of sustainable development has been determined. It is proved that the innovation economy plays an important role in the modernization of the national economy of Ukraine and confronting the global crisis. Creative industries produce goods and services, including ideas, which then become resources for the innovation process and other economic activities of the Ukrainian economy, both in a scientific and technological sense. It is proved that creative human capital is the driving force of modern innovative economy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
людський капітал , сталий розвиток , інноваційна економіка , соціальні інновації , конкурентоспроможність , національна інноваційна система , глобалізація , стратегія сталого розвитку , human capital , sustainable development , innovative economy , social innovation , competitiveness , national innovation system , globalization , sustainable development strategy
Бібліографічний опис
Смирнова І. І. Цільові орієнтири сталого розвитку людського капіталу в умовах побудови інноваційної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. №2 (56). С. 198–205. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-2(56)-198-205.