Дослідження математичних методів і моделей довгострокового розвитку промисловості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Турлакова, С. С.
Turlakova, S. S.
DOI
http://doi.org/10.15407/econindustry2022.04.053
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України
Анотація
Обґрунтовано актуальність дослідження відповідних математичних методів і моделей довгострокового розвитку національної промисловості. Доведено, що каузальні економетри-чні моделі виробництва є відносно простим і зручниму використанні та найбільш пошире-ним інструментарієм дослідження довгострокового економічного майбутнього. Визначено, що виробничі функції, пристосовані до окремих обставин, довели свою спроможність вирі-шувати поставлені завдання. Проте проблема більш точного налаштування на особливості модельованого об'єкта досліджень є актуальною в нинішніх умовах розвитку України, приконцентрації уваги на окремих секторах, зокрема на промисловості, та у зв'язку з революцій-ними трансформаціями виробничих сил і відносин відповідно до поширеннякіберфізичних технологійЧетвертої промислової революції. У таких специфічних обставинах доцільно порушуватипитання про використання більш складних комплексних моделей. З одного боку,вони є кращими, оскільки дозволяють точніше налаштовуватисяна модельований об'єкт, у тому числі за рахунок додавання важ-ливих чинників, які перебуваютьза межамивиробничої системи, а зіншого ‒гіршими, оскі-льки ускладнюють аналіз і суттєво збільшують кількість змінних, потрібних для опису ди-наміки економічного зростання. У зв'язку з цим не можна нехтувати експертними методами дослідження. Вибір типу моделі, кола факторів впливу, можливих сценаріїв розвитку тощо потребує, як правило, експертних оцінок (часто неявних). Тому при аналізі довгих факторів і тенденцій розвитку важливо дотримуватисяголовного методологічного посилу експертних підходів допобудовифорсайтів: для далеких часових горизонтів в умовах суттєвої невизна-ченості доцільно порушувати питання не про розрахунок «правильного майбутнього», а про оцінку спектру вірогідних сценаріїв розвитку, розширення і переосмислення його нових мо-жливостей і викликів, зокрема для уникнення потенційно згубних ідей і очікувань, закладе-них употочну політику.
Опис
Ключові слова
Четверта промислова революція , математичні методи і моделі , довгостроковий розвиток , промисловість , фактори виробництва , економічна динаміка , форсайт , the Fourth industrial revolution , mathematical methods and models , longterm development , industry , factors of production , economic dynamics , foresigh
Бібліографічний опис
Турлакова С. С. Дослідження математичних методів і моделей довгострокового розвитку промисловості. Економіка промисловості. 2022. №4 (100). С. 53–77. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2022.04.053.