Influence of heat treatment on the structure and wear resistance at abrasive wearing of high-carbon chromonickel steel of 150H15N5VM type

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Pashynskyi, V. V.
Pashynska, O. H.
Boyko, I. O.
Пашинський, В. В.
Пашинська, О. Г.
Бойко, І. О.
DOI
https://doi.org/10.15407/steelcast2023.01.041
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
Анотація
The article is devoted to the improvement of heat treatment regimes of steel 150H15N5VM type to ensure the necessary operational characteristics of the tool. The wear resistance of the alloys during abrasive wear was studied by the method of friction against a fixed abrasive. Formation of different structural states was performed by annealing of cast steel at temperatures of 550–900 °C, as well as quenching from temperatures of 950–1100 °C, followed by tempering in the range of 550–850 °C. The structure of the steel was studied by optical metallography and the morphology of the wear surfaces – by scanning electron microscopy. As a result of research, it was established that high-chromium steel with nickel addition in the cast state has increased stability of retained austenite. To obtain maximum hardness, cast steel should be heated in the temperature range of 740 ... 790 °C for 2 ... 4 hours. As a result of annealing and following quenching with tempering, two variants of the structural state with increased wear resistance are formed – martensite and retained austenite immediately after tempering and the products of tempering of martensite and decay of retained austenite at high tempering. Wear resistance increases with increasing of quenching temperature. The main mechanism of wear is microcutting of the surface by hard abrasive particles. The drop in wear resistance at tempering temperatures of 550–650 °C is a consequence of a decrease in hardness and is accompanied by changes in the micromechanism of the wear surface destruction – the appearance of local centers of destruction. A significant increase in wear resistance with a further increase in tempering temperature, especially at small specific loads, can be explained by the formation of special carbides of alloying elements in the matrix.
Вплив термічної обробки на структуру та зносостійкість при абразивному зношуванні високовуглецевої хромонікелевої сталі типу 150Х15Н5ВМ Статтю присвячено вдосконаленню режимів термообробки сталі типу 150Х15Н5ВМ для забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик інструменту. Зносостійкість сплавів при абразивному зношуванні досліджували методом тертя об закріплений абразив. Формування різного структурного стану виконувалося шляхом відпалу литої сталі при температурах 550–900 °С, а також гартуванням від температур 950–1100 °С з наступним відпуском в інтервалі 550– 850 °С. Структуру сталі досліджували методами оптичної металографії, морфологію поверхонь зношування – методами растрової електронної мікроскопії. В результаті досліджень встановлено, що високохромиста сталь з добавкою нікелю в литому стані має підвищену стійкість залишкового аустеніту. Для отримання максимальної твердості литу сталь слід піддавати нагріванню в інтервалі температур 740 … 790 °С протягом 2 … 4 годин. В результаті відпалу і загартування з відпуском формуються два варіанти структурного стану з підвищеною зносостійкістю – мартенсит і залишковий аустеніт безпосередньо після гарту і продукти відпуску мартенситу і розпаду залишкового аустеніту при високому відпуску. Зносостійкість зростає з підвищенням температури гартування. Основним механізмом зношування є мікрорізання поверхні твердими абразивними частками. Падіння зносостійкості при температурах відпуску 550–650 °С є наслідком зниження твердості і супроводжується змінами у мікромеханізмі руйнування поверхні зношування – появі локальних осередків руйнування. Значне зростання зносостійкості при подальшому підвищенні температури відпуску, особливо при невеликих питомих навантаженнях, може пояснюватися формуванням в матриці спеціальних карбідів легуючих елементів.
Опис
Ключові слова
abrasive wear , high-carbon chromium-nickel steel , annealing , quenching , tempering , wear resistance , specific load , special carbides , Абразивне зношування , високовуглецева хромонікелева сталь , відпал , гартування , відпуск , зносостійкість , питоме навантаження , спеціальні карбіди
Бібліографічний опис
Pashynskyi V. V., Pashynska O. H. & Boyko I. O. (2023). Influence of heat treatment on the structure and wear resistance at abrasive wearing of high-carbon chromonickel steel of 150H15N5VM type. Met. lit'e Ukr., 31(1(332), 41-49. doi: https://doi.org/10.15407/steelcast2023.01.041 .
Pashynskyi V. V., Pashynska O. H., Boyko I. O. Influence of heat treatment on the structure and wear resistance at abrasive wearing of high-carbon chromonickel steel of 150H15N5VM type. Met. lit'e Ukr. 2023. Vol. 31, № 1 (332). C. 41-49. DOI: https://doi.org/10.15407/steelcast2023.01.041.