Методичні підходи до комплексної санітарно-гігієнічної оцінки зварювальних технологій і матеріалів на основі математичного моделювання

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Левченко, О. Г.
Кружилко, О. Є.
Полукаров, Ю. О.
Levchenko, O. G.
Kruzhilko, O. Ye.
Polukarov, Yu. O.
DOI
https://doi.org/10.36804/nndipbop.37-1.2021.3-8
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Анотація
Метою статті є розробка методичних підходів до комплексної санітарно-гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів на основі сучасних методів математичного моделювання. Запропоновано ідеологічну структуру комп'ютеризованої бази даних, яка б дозволяла накопичувати і редагувати дані про зварювальні матеріали і режими зварювання, систематизувати їх, а також виводити необхідну для користувача інформацію на екран, шляхом обробки різного роду запитів. Проаналізовано комплекс шкідливих і небезпечних факторів, що супроводжують зварювальні процеси. Наведено методику математичного моделювання залежності інтенсивності виділення зварювального аерозолю від множини технологічних факторів та аргументовано необхідність її вдосконалення. Обґрунтовано актуальність створення інформаційно-аналітичної системи комплексної санітарної оцінки зварювальних матеріалів для вибору оптимальних, з гігієнічної точки зору, технологій зварювання. Наведено переваги і недоліки існуючих розробок інформаційно-аналітичних систем прийняття управлінських рішень у зварювальному виробництві. Запропоновано структуру та наведено концептуальні аспекти створення нової бази даних для комп’ютерної системи інформаційного забезпечення комплексної санітарно-гігієнічної оцінки зварювальних технологій і матеріалів відповідно до сучасних вимог стандарту ДСТУ ISO 15011-4: 2008.
The purpose of this article is to develop methodological approaches to a complex sanitary and hygienic assessment of welding materials based on modern methods of mathematical modeling. An ideological structure of a computerized database is proposed, which would allow to collect and edit data on welding materials and welding modes, to systematize them, as well as to display the necessary user information on the screen by processing various requests. The complex of harmful and dangerous factors accompanying welding processes is analyzed. The method of mathematical modeling of the dependence of the intensity of welding aerosol release on the set of technological factors is given and the necessity of its improvement is argued. The urgency of creating an information-analytical system of complex sanitary assessment of welding materials for the selection of optimal, from a hygienic point of view, welding technologies is substantiated. The advantages and disadvantages of the existing developments of information-analytical systems of managerial decision-making in the welded production are given. The structure and conceptual aspects of creating a new database for the computer system of information support of complex sanitary and hygienic assessment of welding technologies and materials, in accordance with modern requirements of the standard DSTU ISO 15011-4: 2008.
Опис
Ключові слова
зварювання , шкідливі та небезпечні фактори , математичне моделювання , ризик , заходи захисту , зварювальний аерозоль , інформаційно-аналітична система , welding , harmful and dangerous factors , mathematical modeling , risk , protection measures , welding aerosol , information and analytical system
Бібліографічний опис
Левченко О. Г., Кружилко О. Є., Полукаров Ю. О. Методичні підходи до комплексної санітарно-гігієнічної оцінки зварювальних технологій і матеріалів на основі математичного моделювання. Проблеми охорони праці в Україні. 2021. Том 37, № 1. С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.36804/nndipbop.37-1.2021.3-8 .