Вдосконалення превентивних заходів забезпечення стабільності технології та параметрів якості плоского прокату

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Курпе, О. Г.
Кухар, В. В.
Присяжний, А. Г.
Kurpe, O. G.
Kukhar, V. V.
Prysiazhnyi, A. H.
ORCID
DOI
10.32820/2079-1747-2020-26-45-56
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
В роботі, на підставі поєднання інструментів системи ISOта Lean, запропоновано методологію безперервної оптимізації технології та покращення якості прокату. Запропонована методологія застосовується для продукції яка пройшла стадію освоєння та виробляється в промислових об’ємах, а також може бути використана компаніями-партнерами, що займаються наданням продукції підприємства-виробника додаткової доданої вартості. Для візуальної оцінки стану й визначення рівнів технологічного процесу при встановленні обмежень технологічних параметрів запропоновано застосовувати кольорові маркери. Вдосконалена в роботі методологія керування якістю прокату ґрунтується на використанні циклу Деминга та включає застосування таких інструментів аналізу як діаграми Ішикави, метод Парето, діаграми розподілу та Правила 3σ, контрольні карти Шухарта. Вперше запропоновано диференційовані рішення щодоподальших дій із продукцією, яка вироблена з різним рівнем стабільності технології та якості. Перевірка ефективності даної методології була здійснена на фактичних даних комплексу механічних властивостей листового прокату товщиною 14 мм зі сталі марки К60,вироблених по режимах термомеханічної прокатки на стані 3600 «МК «АЗОВСТАЛЬ». Виконано порівняльний розрахунок між рівнем якості по фактичних даних та розрахованих по запропонованій методології. Встановлено, що впровадження запропонованої методології дозволить зменшити стандартне відхилення межі плинності, тимчасового опору та відносного подовження дослідного прокату на 44 %, 31 % та 46 % відповідно, що свідчіть про загальне підвищення стабільності технології та якості. Запропонована методологія дозволяє забезпечити отримання параметрів якості в межах встановлених нормативними документами, а також дозволяє керувати їх рівнем для отримання кращого економічного результату в межах поєднання систем ISOта Lean.
In the work, on the basis of combining the tools of ISO and Lean systems, the methodology for continuous optimization of the technology and improvement of rolled products quality has been proposed. The proposed methodology is applied to products that have passed the development stage and are produced in industrial volumes, and can also be used by partner companies that modify the products of the manufacturing company in order to acquire additional added value. It is proposed to use colored markers to visually assess the condition and determine the levels of the technological process when establishing the limitations of the technological parameters. The improved rolled products quality management methodology is based on the use of the Deming cycle and includes the use of analysis tools such as the Ishikawa diagram, the Pareto method, the distribution diagram and the 3σRules, and the Shukharts control cards. For the first time, the differentiated solutions have been proposed for further treatment of products manufactured with different levels of technology stability and quality. The effectiveness of this methodology has been verified on the basis of the actual data on the complex of mechanical properties of 14 mm plates made of steel grade K60, produced according to the thermomechanical rolling regimes at plate mill 3600 of AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS. The comparative calculation has been made between the quality level according to the actual data and the level calculated according to the proposed methodology. It has been established that the introduction of the proposed methodology will reduce the standard deviation of the yield strength, tensile strength and elongation of the investigated rolled products by 44 %, 31 % and 46 %, respectively. This indicates a general increase in the stability of the technology and quality. The proposed methodology allows us to provide quality parameters within the limits established by regulatory documents, and also allows us to control their level to obtain the best economic result within both ISO and Lean systems.
Опис
Ключові слова
якість продукції , система ISO , технологічні параметри , стабільність технології , інструменти Lean , product quality , ISO system , technological parameters , technology stability , Lean tools
Бібліографічний опис
Курпе О. Г., Кухар В. В., Присяжний А. Г. Вдосконалення превентивних заходів забезпечення стабільності технології та параметрів якості плоского прокату. Машинобудування. 2020. № 26. С. 45–56.