Порівняльна оцінка та удосконалення розрахунку фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів зрошувальних систем

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Чушкіна, І. В.
Рудаков, Д.
Орлінська, О. В.
Гапіч, Г. В.
Максимова, Н. М.
Рудаков, Л. М.
Chushkina, I. V.
Rudakov, D.
Orlinska, O. V.
Hapich, H. V.
DOI
https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.37-43
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет будівництва і архітектури
Анотація
Представлено дослідження по розрахунку фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів зрошувальних систем. Наведено загальну характеристику сучасного технічного стану гідротехнічних споруд водогосподарського комплексу країни. Показано, що за сучасних умов експлуатації рівень непродуктивних фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів сягає близько 30%.Проведено порівняння розрахункових показників фільтрації води за трьома методами. Перший –за формулою В. В. Ведерникова, другий –за рекомендаціями діючого стандарту ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», третій–за запропонованим авторами алгоритмом, який є прикладним застосуванням закону Дарсі. Виявлено тісний взаємозв’язок розрахункових показників за різними методами. Представлені дані по дослідженню 10 регулюючих басейнів, які розташовані у Дніпропетровській області. Встановлено, що загальні фільтраційні втрати води зі споруд складають від 1,5 до 13,5тис. м3за місяць експлуатації. Залежно від конструктивних параметрів регулюючих басейнів та режимів їх роботи втрати води на фільтрацію в середньому складають 55 м3/місяць на 1п.м довжини споруди. На порушених ділянках ГТС да-ний показник сягає понад 103м3/місяць на 1п.м довжини. Визначено загальні втрати води на фільтрацію у розмірі 21-28% за місяць від загального об’єму води в регулюючих басейнах. В грошовому еквіваленті при усередненій вартості води 4,5 грн./м3збитки на одному типовому регулюючому басейні розміром 100×100м і глибиною 4 м складають близько 96тис.грн./місяць.
The research on calculation of filtration losses of the water from regulating ponds the irrigation systems is presented. The general characteristic of the modern technical condition the shown that under modern operating, conditions the level of unproductive filtration losses of water from the regulating ponds reaches about 30%. A comparison was made of the calculated indicators of water filtration by three methods. The first experiment was performed according to the formula of V. V.Vedernikov, the second was done due to the recommendation of the current standard DBN B.2.4-1-99 «Reclamation systems and structures», the third was proposed by the authors of the algorithm, which is an applied application of Darcy's law. The close connection relationship between the calculated indicators by different methods has been revealed. The data about 10 reg-ulatory ponds located in the Dnipropetrovsk region are presented. It is proven that the total filtration losses of water from buildings range from 1.5 to 13.5 thousand m3per month of operation. Depending on the design parameters of the regulating ponds and their modes of operation, the water loss for filtration is on average 55 m3/ month per 1 year of the length of the structure. Inthe disturbed sections of the GTS, this figure reaches more than 103 m3/ month per 1 m of length. It is determined that the total loss of water for filtration is 21-28% per month of the total volume of water in the regulating ponds. In monetary terms, with an average water cost of UAH 4.5 / m3, the losses in one typical regulating pond which has the measure of 100×100 m and 4 m deep are about UAH 96,000/month.
Опис
Ключові слова
фільтрація , втрати води , регулюючий басейн , зрошувальна система , filtration , water losses , regulating pond , irrigation system
Бібліографічний опис
Чушкіна І. В., Рудаков Д., Орлінська О. В., Гапіч Г. В., Максимова Н. М., Рудаков Л. Порівняльна оцінка та удосконалення розрахунку фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів зрошувальних систем. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2020. № 34. С. 37–43. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.37-43 .